Choose language:

УСТАВ
на Съюз по хранителна промишленост към Ф Н Т С

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. Съюзът по хранителна промишленост е доброволна, независима, неполитическа, демократична и самоуправляваща се творческо-професионална обществена организация на равноправни членове, свързани професионално с отрасъл хранително-вкусова промишленост.
Чл.2. Наименованието на Съюза е: Съюз по хранителна промишленост (СХП) към ФНТС.
Чл.З. СХП е юридическо лице със седалище гр. София, ул. 'Т.С.Раковски" № 108.
Чл.4. СХП е сдружение в частна полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и е член на ФНТС.

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 

Чл.5. Обединява и организира специалистите от хранително-вкусовата промишленост (ХВП), представлява и защитава техните творческо-професионални интереси, отстоява общественото им признание, издига престижа на тяхното творчество и труд, подпомага професионалното и творческото им израстване.
Чл.6. Създава условия за свободно, отраслово, творческо-професионално общуване.
Чл. 7. Участва във формирането и осъществяването на научно-техническа, екологическа, икономическа и социална политика в ХВП.
Чл.8. Съдейства на стопанските, учебните и научните организации, на държавните, кооперативните и частните фирми за осигуряване на актуална информация за технологиите в областта на ХВП и организира разработването на проекти за внедряването им.
Чл. 9. Подпомага научно-приложните изследвания и разработки и внедряването им.
Чл.10. Осигурява възможност за творческа, професионална и личностна изява и защита на интелектуалната собственост на членовете на Съюза.
Чл.11. СХП реализира своите цели чрез:
11.1. Организиране на международни, национални научно-технически конференции със и без международно участие, на симпозиуми, семинари, изложби, дискусии, конгресен туризъм и др.
11.2. Издаване на научно-технически публикации, сборници, информационни материали, периодични издания и др. самостоятелно или съвместно с други ведомства, организации и фирми.
11.3. Организиране на курсове за повишаване на квалификацията и преквалификацията на специалистите от ХВП, включително и чуждо езиково обучение.
11.4. Изучаване, популяризиране и съдействие за внедряване на наш и чуждестранен опит в отрасъл ХВП.
11.5. Разработване на договорна основа на научно-технически становища, експертизи, алтернативни решения, технологични проекти, конструктивни решения и др.
11.6. Организиране на конкурси съвместно със заинтересовани ведомства, организации и фирми за решаване на конкретни проблеми в областта на ХВП.
11.7. Организиране на международно научно-техническо сътрудничество, включително и членуване в международни не правителствени организации, третиращи проблемите на науката, маркетинга и техническия прогрес в ХВП.

 

III. ЧЛЕНСТВО

 

Чл.12. Членуването в СХП е индивидуално и колективно.
12.1. Индивидуален член на СХП може да бъде всеки специалист с висше или средно специално образование, който приема Устава на Съюза и професионално е свързан с отрасъла. За членове на Съюза могат да се приемат и чуждестранни граждани.
12.2. Индивидуалните членове се обединяват в научно-технически дружества (НТД) на производствен или териториален принцип или в клубове по специалност, интереси и др.
Чл.13. Колективни членове на СХП могат да бъдат държавни, кооперативни и частни фирми, организации и браншови съюзи, които приемат Устава на Съюза и подпомагат неговата дейност.
Чл.14. Индивидуалният член има право:
14.1. Да избира и да бъде избиран във всички ръководни и контролни органи на Съюза.
14.2. Да участва с предимство и намалена такса за правоучастие в мероприятията на Съюза и различните форми за повишаване на квалификацията и преквалификацията и в курсовете за чуждо езиково обучение.
14.3. Да бъде информиран за дейността на съюзните органи и да иска отчет за изпълнението на взетите решения.
14.4. Да ползва с предимство и отстъпка информация, печатни издания и др. подобни, предоставяни на Съюза или издавани от него.
14.5. Да ползва при необходимост чрез Съюза фондовете на ФНТС.
14.6. Да получава съдействие, а при възможност и материално подпомагане за участие в мероприятия, организирани от сродни организации в страната и чужбина.
14.7. Да получава от Съюза обществена защита и подкрепа за реализиране на своите творчески професионални интереси.
14.8. Да изказва мнение, да поставя въпроси пред съответните органи на Съюза и да прави предложения за подобряване на тяхната работа.
14.9. Да участва в колективи или индивидуално за изпълнение на сключени от Съюза договори за решаване на различни проблеми на фирми, дружества, ведомства и организации.
Чл.15. Индивидуалният член на СХП е длъжен:
15.1. Да спазва Устава и решенията на колективните органи на управление.
15.2. Да работи активно за постигане целите и задачите на Съюза.
15.3. Да внася редовно членския си внос, размерът на който се определя от Общото събрание на СХП.
15.4. Да полага усилия за издигане и опазване професионалния престиж на Съюза.
Чл.16. Колективният член има право:
16.1. Да участва със свои представители в работата на всички научно-технически и организационни мероприятия на Съюза.
16.2. Да получава от Съюза помощ за решаване на технически и икономически проблеми.
16.3. Да ползва с предимство материалната база на ФНТС.
Чл.17. Колективният член е длъжен:
17.1. Да съдейства на Съюза за провеждане на дейността му.
17.2. Да предоставя по възможност материалната си база на Съюза за провеждане на дейността му.
17.3. Да плаща годишен колективен членски внос, установен от Общото събрание.

 

IV. ОРГАНИ НА СХП

 

Чл.18. Органи на СХП са:
18.1. Общо събрание (ОС).
18.2. Управителен съвет (УС).
18.3. Контролен съвет (КС).

 

А. ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Чл.19. Върховен орган на СХП е Общото събрание, в което са представени всички редовни членове на Съюза чрез свои делегати.
Чл.20. Правомощия на Общото събрание.
20.1. Определя основните направления в дейността на СХП.
20.2. Взема решения за приемане и изменение на Устава.
20.3. Определя броя и избира с тайно или явно гласуване членовете на УС и на КС.
20.4. Приема бюджета, определя размера на членския внос и на имуществените вноски на членовете на Съюза.
20.5. Взема решение за разпределение на имуществото на Съюза след удовлетворяване на кредиторите при ликвидация.
20.6. Отменя решения на УС на СХП, които противоречат на законите на страната. Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Съюза.
Чл.21. Свикване на Общото събрание.
21.1. Общото събрание се свиква от У С по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Съюза в населеното място, в което се намира седалището на Съюза. Ако в последния случай УС в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на ОС, то се свиква от съда по седалище на Съюза по писмено искане на заинтересованите членове или натовареното от тях лице.
21.2. Поканата трябва да съдържа дневния ред, мястото, датата, часът и условията на представителство за провеждане на ОС, както и по чия инициатива се свиква.
21.3. Поканата се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Съюза най-малко един месец преди датата на провеждане на ОС.
Чл.22. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички делегати. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и се провежда, независимо от броя на присъстващите.
(Изменен) Чл.23. Право на глас.
23.1. Всеки делегат на ОС на СХП има право на един глас.
23.2. В ОС не се допуска гласуване чрез преупълномощаване.
Чл.24. Решения на Общото събрание
24.1. Решенията на ОС се вземат с явно или тайно гласуване.
24.2. Решенията се вземат с обикновено мнозинство. За изменение на Устава, за преустройство или прекратяване дейността на Съюза решенията се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от броя на присъстващите делегати на ОС.
24.3. По въпроси, които не са били включени предварително в обявения в поканата дневен ред, не могат да се вземат решения.
24.4. Решенията на ОС могат да се обжалват по съдебен ред.

 

Б. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

Чл.25. В периода между ОС цялостната дейност на Съюза се ръководи от УС.
25.1. УС на СХП се състои от 9 до 11 члена.
25.2. В УС влизат редовни членове на Съюза, подбрани от ОС.
25.3. Членовете на УС се избират за срок от 5 години.
Чл.26. Правомощия на УС.
26.1. Решава всички въпроси, свързани с дейността на Съюза, с изключение на тези, които са от компетентността на ОС.
26.2. Свиква ОС на СХП.
26.3. Организира и провежда учебна и творческа дейност.
26.4. Организира международно научно-техническо сътрудничество и взема решение за членуване в международни не правителствени организации.
26.5. Взема решения за участие в сдружения и дружествени фирми в
страната и чужбина.
26.6. Избира председател, зам.председател и ген. секретар и назначава и освобождава щатните служители на Съюза.
26.7. Утвърждава емблема, печат и значка на СХП.
26.8. Взема решения за представяне на членове на СХП за федеративни награди.
26.9. Приема и освобождава членове на СХП.
26.10. Съставя комисии, работни групи и други помощни органи.
26.11. Определя ликвидатор при нужда.
Чл. 27. УС се свиква от председателя му на заседание най-малко два пъти в годината.
27.1. Председателят е длъжен да свика У С на извънредно заседание по искане на 1/3 от членовете му в 7 дневен срок от постъпване на искането. В искането задължително се посочват причините за свикването и въпросите, които трябва да се решават. Ако в този срок УС не бъде свикан от Председателя, същото може да извърши всеки едни от заинтересованите членове на УС.
27.2. Заседанията на УС се ръководят от Председателя, а при негово отсъствие от зам. председателя или гл. секретар.
Чл.28. Всеки член на УС има право на един глас и не може да се представлява по никакъв начин от друго лице.
Чл.29. УС взема решения с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА У С

 

Чл.30. Председателят на УС се избира от неговия състав.
ЧлЗ1. Председателят:
31.1. Представлява СХП пред държавни и обществени органи, юридически и физически лица и организации в страната и чужбина.
31.2. Ръководи работата на УС на СХП.
31.3. Внася ежегодно в УС и ОС отчета и бюджета на СХП за утвърждаване.

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА У С

 

Чл.32. Зам.председателят на УС се избира от УС и замества Председателя при негово отсъствие.

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА У С

 

Чл.33. Главният секретар се избира от УС.
(Нов) ЧлЗб. Главният секретар:
34.1. Организира работата и изпълнението на решенията на У С.
34.2. Ръководи административната и организационна работа на СХП.
34.3. Отговаря за изпълнението на бюджета на Съюза.
34.4. Замества председателя и зам.председателя на УС при тяхно отсъствие.

 

В. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

 

Чл.35. Контролният съвет на СХП се състои от 3 члена, които избират от своя състав председател и секретар.
Чл36. Контролният съвет изпълнява следните функции:
36.1. Контролира спазването на Устава, нормативните разпоредби и вътрешно-органнзационните актове.
36.2. Контролира спазването на решенията на ОС от УС.
36.3. Контролира спазването на бюджета н се отчита пред ОС.
36.4. Произнася се по жалби на членове на Съюза.

 

V. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА С Х П

 

Чл.37. СХП се представлява пред всички организации и административни органи в страната и чужбина от Председателя или Гл. секретар на УС, заедно или поотделно.

 

VI. ИМУЩЕТВО И БЮДЖЕТ

 

Чл.38. СХП ползва собствено имущество, имущество на ФНТС, както и предоставено от колективни членове, спонсори и др.
Чл.39. Финансовите средства за осъществяване на цялостната дейност на
Съюза се набират от:
- индивидуален членски внос;
- колективен членски внос;
- отчисления от ФНТС;
- спонсорства и дарения;
- лихви, облигации и др. източници.
- творческа дейност.

 

VII. ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ

 

Чл. 40. За дългогодишна активна дейност в СХП индивидуалните и колективните членове могат да бъдат отличени с награди и звания от Съюза, както и да бъдат предлагани за награждаване от ФНТС или с държавни награди.

 

VІІІ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

 

Чл.41. Преобразуването на Съюза се извършва при условия и по реда на чл.12 и чл.13 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
Чл.42. При прекратяване на Съюза по решение на Общото събрание, ликвидацията се извършва от УС или от определено от него лице.
Чл.43.0тносно редът за ликвидация и правомощията на ликвидаторите се прилагат разпоредбите на Търговския закон.
Чл.44. При ликвидация на Съюза, разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се извършва по решение на ОС.
Чл.45. Средствата за издръжка на ликвидацията, включително и за възнаграждения на ликвидатора се определя от УС.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Параграф 1. Съюзът по хранителна промишленост към ФНТС е правоприемник на учредения през 1965 година "Научно-технически съюз по хранително-вкусова промишленост".
Параграф 2. Настоящият Устав е разработен въз основа на Устава на ФНТС, действащото законодателство и е приведен в съответствие със ЗЮЛНЦ и е приет от ОС, състояло се на 20.06.2001 г.