Изберете език:


Съюз по хранителна промишленост

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

       БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ

 

ПОКАНА

Национална научно-практическа

конференция с международно участие

21.02.2020г.

Актуални проблеми на хранително-вкусовата индустрия според най-съвременните изисквания на българската и

европейска нормативна уредба

предварителни теми:

здравословното хранене – проблеми и решения

ФЕРМЕРСКОТО и занаятчийско ПРОИЗВОДСТВО И ПАЗАРИ - ПРОБЛЕМИ И БЪДЕЩЕ

биологично производство на храни

хранителни добавки и добавки в храни – промени в

законодателството

опаковки за здравословните храни

Защита на системите за самоконтрол

НОВИ ПРОДУКТИ В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

Гр. ПЛОВДИВ

МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА

ПАЛАТА № 7

Петък , 21 февруари, 2020 г.       

Начало:   10,00 часа

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

 • Здравословното хранене – проблеми и решения
 • Добавки в храни – регулиране и съвременни законодателни изисквания

- Общи принципи и разрешителни процедури за добавките, ензишмите и ароматизантите в храните съгл. Регламент (EC) №1331/2008
- Общностни списъци, употреба и етикетиране на разрешените добавки в храните съгл. Регламент (EC) №1333/2008
- Общностен списък, употреба и етикетиране на на разрешените ензими в храните съгл. Регламент (EC) №1332/2008
- Общностен списък, употреба и етикетиране на разрешените ароматизантни и определени съставки с ароматични свойства в храните съгл. Регламент (EC) №1334/2008
- Актуални проблеми свързани с употребата на добавките в технологичната практика.

 • Хранителни добавки - презентация на БАБХ

- Общи и специфични изисквания към хранителните добавки. Условия за употреба на витамини, минерални вещества, растения и екстракти от тях в хранителните добавки съгл. Наредба №47/2004 г. на МЗ и Директива 2002/46/ЕО

- Етикетиране, пускане на пазара и контрол върху хранителните добавки съгл. Наредба №47/2004 на МЗ и Директива 2002/46/ЕО., ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ

 • Европейските схеми за качество – задължителни и незадължителни термини

                                                                   Дирекция „Политики по агрохранителната верига“МЗХГ                                                              

 • Нови, утвърдени стандарти за различните хранителни продукти     - БАБХ
 • Биологично производство на храни – контрол                                       - МЗХГ
 • Промени в националното законодателство за биологични производства на храни

                                                                                                                          - МЗХГ

 • Презентация

                                                                   Изпитвателни лаборатории за храни– Пловдив, София

 • Презентации

         Професионална гимназия по хранителни технологии и техника, гр.Пловдив

 • Презентации

                                                               Преподаватели и студенти от УХТ

 • Опаковките за храни - най-нови изисквания и констатирани резултати от изпитвания

         Инж. Майя Стойчева, д-р инж. Александър Петров , Изпитвателен център АЛМИ ТЕСТ

 • Презентации

                                         Институт по консервиране и качество на храните  - гр. Пловдив                                                                          

 • Развитие на занаятчийското и фермерско производство и пазари  - проблеми и бъдеще-

                                 Презентации от«Натурално обединение за местен пазар-

                                                                                     фермери и занаятчии»   ДЗЗД гр. Пловдив                                  

 • Нови продукти в хранителната индустрия

                                                                                                        Лектори:   от УХТ- гр. Пловдив

 • Защита на системите за самоконтрол и нови изисквания

                                                                                                                                    БАБХ                                                                            

 • Кръгла маса -       въпроси към лекторите - МЗХГ, БАБХ, проф.Йордан Гогов преподаватели от УХТ , от ИККХ , от « НОМЗ-ФЗ» и др.

ЦЕЛ на конференцията: Запознаване на участниците с актуалните проблеми, свързани с най-новите изисквания към производителите на храни, напитки, добавки, машини и др. Дискусия по всички въпроси, вълнуващи производителите от хранителния бранш относно проверка от контролните органи от Българските ведомства и ЕС.

Участници: Конференцията ще бъде полезен за собственици на фирми, управители, мениджъри по качеството, производствени и търговски директори на предприятия, вътрешни одитори, специалисти от производствени отдели, РЗИ и БАБХ, фермери и занаятчии,научни звена, заведения и други специалисти от предприятия в различните браншове на ХВП, както и за опаковки, опаковъчни материали, машини и апарати за ХВП., търговци на едро и дребно и др.

Участниците в конференцията получават сертификат

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ    21.02.2020 г.

Име и фамилия ……………………………………………………..…ЕГН………………….................

Месторабота …………............................................бранш.....................

Длъжност.....………..... град………………………ул.№……………………………………Тел…………..................

Данни за фактура:Адрес:........................ ........................................ЕИК по ЗДДС…...................

М.О.Л. ………………….…………….......................

Декларирам, че предоставените от мен данни могат да бъдат използвани за регистрация на участието ми в Конференцията.

Дата ……………………                                                      Подпис:........................................

Тази заявка следва да се изпрати в срок до 17.02. 2020 г. на адрес:

София 1000, ул. Раковски 108, офис 408, Съюз по хранителна промишленост

УКАЗАНИЯ

1. Заявката за участие съгласно приложения формуляр се изпраща в срок до 17.02. 2020 г. заедно с копие от платежното нареждане за преведена такса. Те се приемат по телефон, факс или e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2. Таксата за участие е 50 лв. , без ДДС.

- за редовни членове на СХП такса участие е 40 лв. без ДДС

-   научни работници, преподаватели от учебни заведения, аспиранти, студенти и ученици

                 не плащат такса за участие

-          В таксата са включени материалите за участниците, кафе-паузи и закуска.

3. Регистрацията на участниците и занятията е на 21.02.20 год.от 9,00 до 10, 00 часа в Палата № 7 ,

Конферентна зала, в Международен Панаир Пловдив .Конференцията - от 10,00 до 17,00 часа.

4. Организаторите осигуряват безплатен пропуск на участниците за вход в Панаира на 21.02.2020!

ТАКСА УЧАСТИЕ се превежда по сметка на:                                                 АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:                                                                             

Съюз по хранителна промишленост                                                          Съюз по хранителна промишленост

„Юробанк България” ФЦ София Окръг                                                          София 1000, ул. Раковски 108, офис 408

BIC код: BPBIBGSF                                                                                               Тел/Факс: (02) 987-47-44,                                  

IBAN: BG 05BPBI 7942 1019 1562 01                                                                 инж. Бургуджиева, GSM 0888 72 24 82;  
                                                                                                                                   e-mail: ufi_sb@ab>v.bg

Добре дошли

55-g logo
Съюзът по хранителна промишленост към ФНТС
е създаден през 1965 година и до сега обединява научно-техническите специалисти от отрасъла, защитава техните интереси и работи за издигане равнището на квалификацията им.

 

СХП осъществява своите цели и задачи чрез:

 • Организиране и участие в семинари, курсове, изложби и обсъждания на нормативни документи за хранително-вкусовата промишленост
 • Международна дейност
 • Издателска дейност;
 • Работа с научни и учебни звена.
 • Участва в реализирането на проекти по различни програми

 

Съюзът по хранителна промишленост има издадена Лицензия от НАПОО като Център за професионално обучение за 44 различни професии и със 81 специалности от Хранително- вкусовата промишленост и други области от Икономиката на страната.

 

СХП притежава богат опит в областта на квалификацията и преквалификацията. Разполага с екип от висококвалифицирани преподаватели, поради което е предпочитан като партньор от фирмите в страната и чужбина.