Изберете език:


Съюз по хранителна промишленост при ФНТС София

Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България

 

 

 

П О К А Н А

за ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ за придобиване на Професионална квалификация по професията“Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”

 

 СПЕЦИАЛНОСТ 

“ПРОИЗВОДСТВО НА алкохолни и безалкохолни напитки

(трета квалификационна степен)

/ 27.03. – 31.03.2017 год./

Поради големия интерес от страна на фирмите в този бранш,  обучението се организира от Съюз по хранителна промишленост към ФНТС, съвместно с Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България отново, за да се подпомогнат производителите да изпълнят изискванията на Закона за храните:

-          Според Закона за храните, чл 23. (2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2003 г., в сила от 1.01.2005 г.) във всеки обект за производство на храни трябва да работи лице, назначено по трудов договор, което притежава висше или средно специално образование в областта на хранителната промишленост или има придобита квалификация в същата област по Закона за занаятите. Не се изисква назначаване на специалист, ако лицето по чл. 14, ал. 1, т. 6 отговаря на това условие.

СХП има издадена Лицензия от НАППО за провеждане на обучение по посочените специалности. Целта на обучението е специалистите от тези браншове за по-кратко време да придобият Свидетелство за завършено професионално обучение. Поради това, че програмата по това обучение е заложена с 960 часа, от които 387 часа теория и 573 часа практика, или това означава 6 месеца, СХП и АПБНБ Ви предлагат обучението да се проведе задочно, като за целта са планирани 2 два модула по 5 /пет/ дни, на които водещи специалисти от тези браншове ще ви запознаят с основните теми от образователния курс. На всеки участник ще бъде раздаден учебен материал, от който трябва да се подготвите за явяване на Държавен изпит.

-          Трета квалификационна степен се равнява на завършен 13 клас на професионална гимназия.

-          Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавен изпит по теория и практика на професията.

-          Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.

-          Обучението се провежда от квалифицирани преподаватели по специалността

-          Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със “Свидетелство за професионална квалификация” по образец на МОН.

Желаещите за участие в обучението задължително трябва да имат завършено средно образование или 10 клас на професионална гимназия.

Първият модул на обучението ще се проведе на 27, 28, 29, 30  и 31 . 03 .2017 год. в

Дом на техниката в София, ул. “Г.С.Раковски”  № 108, 1 етаж, зала № 108 .

Тогава ще  бъдат съобщени и другите дати за теорията и практиката на следващия  модул.

Присъствието на  първия модул на всички желаещи за участие в обучението е задължително.

          Продължителността на обучение е пет  дни по 8 часа. Програмата включва теоретическа и практическа подготовка по различните модули.

Броят на участниците в курса не трябва да бъде повече от 10 човека и по-малко от 5 човека. За останалите желаещи ще се организира следващ курс за обучение.

Записването в курса става по реда на пристигане на заявките!

            Курсът ще започне на 27.03.2017 год. Заниманията ще се провеждат в 
Дом на техниката, гр. София, ул.”Г.С.Раковски” 108,
1 етаж, зала № 108.

Регистрацията на участниците е на 27.03.2017 год. от 9,30  до 10,30 часа в офис 408, 4 етаж,

а откриването  на курса е от 10,30 ч. същия ден.

Цената за един участник е 550 лева и  в нея са включени всички разходи по провеждането на обучението – теория и практика, учебни материали, разходи за Държавния изпит и издаване на Свидетелствата за завършен курс за професионална квалификация, кафе-паузи и закуски на първия модул. Курсът ще се формира по реда на постъпващите заявки.

По време на обучението курсистите могат да ползват хотел “Славянска беседа”-

тел. 02/ 988-04-41по предварителна заявка.  Участниците сами правят резервациите за спане на посочения телефон. В цената на курса не е включен хотела.

Заявки за участие, с копие от платежно нареждане, се изпращат по ел.път или

по поща най-късно до 21. 03. 2017  г. на адрес:

Съюз по хранителна промишленост                                   

София 1000, ул. Раковски 108, офис 408                              
Тел./факс: 02/ 987-47-44                                                            

GSM: 0888 /72 24 82 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">ufi_sb@abv.bg                     

Инж. Соня Бургуджиева                                                    

                                                                                             

                                                   Сумите се превеждат по сметка:

 

Банкова сметка на Съюз по хранителна промишленост  :                      

„Юробанк България” , ФЦ  София Окръг                  

BIC код: BPBIBGSF                                                                                   

IBANBG 05BPBI 7942 1019 1562 01                        
                                                                                        

Таксите могат да се внесат и в деня на регистрацията, но само след предварителна уговорка.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Име, презиме и фамилия ........................…………………………………………..…....................................... ЕГН…………………...... Месторабота …………………………………Длъжност.....………………........

П.Код………град………………………ул.№……………………………………Тел………….Данни за фактура: ИН по ЗДДС: …………………М.О.Л. ………………….……………

.e-mail........................

Дата ……………………                                                        Подпис:...................

Добре дошли

55-g logo
Съюзът по хранителна промишленост към ФНТС
е създаден през 1965 година и до сега обединява научно-техническите специалисти от отрасъла, защитава техните интереси и работи за издигане равнището на квалификацията им.

 

СХП осъществява своите цели и задачи чрез:

  • Организиране и участие в семинари, курсове, изложби и обсъждания на нормативни документи за хранително-вкусовата промишленост
  • Международна дейност
  • Издателска дейност;
  • Работа с научни и учебни звена.
  • Участва в реализирането на проекти по различни програми

 

Съюзът по хранителна промишленост има издадена Лицензия от НАПОО като Център за професионално обучение за 44 различни професии и със 81 специалности от Хранително- вкусовата промишленост и други области от Икономиката на страната.

 

СХП притежава богат опит в областта на квалификацията и преквалификацията. Разполага с екип от висококвалифицирани преподаватели, поради което е предпочитан като партньор от фирмите в страната и чужбина.