Изберете език:


П О К А Н А

СЪЮЗ ПО ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ в БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ  

 УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

със съдействието на

Сдружение «Териториална организация на НТС с Дом на техниката Пловдив»

Регионален научно-технически съюз по хранителна промишленост – гр.Пловдив

Съюз на изобретателите в България

организират

ДЕВЕТА  НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С

МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

на тема

„ИНОВАЦИИ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ”

27, 28  октомври 2016 год. в  ХОТЕЛ Алианс, гр. Пловдив,

бул. “Васил Априлов” № 7,партер

хранителни добавки и добавки в храни,

ЕТИКЕТИРАНЕ, ЕНЕРГИЙНА СТОЙНОСТ НА ХРАНИТЕ

Опаковки за хранителни продукти

официален контрол – най-нови изисквания

Основни тенденции в развитието на иновациите в хранителната индустрия

Иновациите в ХВП – споделяне на опит от водещи фирми

НАЙ-АКТУАЛНОТО ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ПО-ДОБРА ИНФОРМИРАНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ЕТИКЕТИРАНЕ НА ХРАНИТЕ –НАЙ-АКТУАЛНОТО ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ -  ВЪВ ВРЪЗКА С ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА РЕГЛАМЕНТ1169/2011

ЕНЕРГИЙНАТА СТОЙНОСТ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ-предстоящо въвеждане на изискванията

ЦЕЛ на семинара: Запознаване на участниците с актуалните проблеми, свързани с най-новите изисквания към производителите на храни, напитки, добавки, машини и др.

Практически упражнения и дискусия по всички въпроси, вълнуващи производителите от хранителния бранш относно проверка от контролните органи от Българските ведомства и ЕС.

Участници:Семинарът ще бъде полезен за собственици на фирми, управители, мениджъри по качеството, производствени и търговски директори на предприятия, вътрешни одитори, специалисти от производствени отдели, РЗИ и БАБХ, научни звена, заведения и други специалисти от предприятия в различните браншове на ХВП, както и за опаковки, опаковъчни материали, машини и апарати за ХВП., търговци на едро и дребно

    ЧЕТВЪРТЪК,  27 октомври,  2016 г.      

12:00-12,30         Регистрация -  партер , пред зала № 6

12:30                   Поздравителен адрес към участниците в семинара

12,40 – 17,00             Обучение на тема:

 • Хранителни добавки и добавки в храни – регулиране и съвременни законодателни изисквания.

- Общи принципи и разрешителни процедури за добавките, ензимите и ароматизантите в храните съгл. Регламент (EC) №1331/2008
- Общностни списъци, употреба и етикетиране на разрешените добавки в храните съгл. Регламент (EC) №1333/2008


-  Общностен списък, употреба и етикетиране на на разрешените ензими в храните съгл. Регламент (EC) №1332/2008
- Общностен списък, употреба и етикетиране на разрешените ароматизантни и определени съставки с ароматични свойства в храните съгл. Регламент (EC) №1334/2008


-  Актуални проблеми свързани с употребата на добавките в технологичната практика.
Общи и специфични изисквания към хранителните добавки. Условия за употреба на витамини, минерални вещества,

растения и екстракти от тях в хранителните добавки съгл. Наредба №47/2004 г. на МЗ и Директива 2002/46/ЕО
- Етикетиране, пускане на пазара и контрол върху хранителните добавки съгл. Наредба №47/2004 на МЗ и Директива 2002/46/ЕО., ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ

18,30  -  Вечеря с колеги

ПЕТЪК ,  28 октомври ,  2016 г.       

9:00-16,30      Обучение и практически упражнения на тема:

 • Новите аспекти за етикетиране на храните във връзка с влизане в сила на  Регламент 1169/2011
 • Специфични изисквания за етикетиране на храните
 • Официален контрол върху етикетиране на храните. Срокове за въвеждане на изискванията към етикетиране на храните и контрол
 •       Енергийната стойност на храните – нормативни изисквания за определянето й.
 •         Изисквания към опаковките на храни и напитки                                             
 • Дискусионен панел върху добавки,опаковки, етикети и енергийни стойности на фирми, участнички в семинара
 • Работа по групи за изготвяне на етикети и изчисляване на енергийни стойности
 • Обмен на информация между участващите фирми, представяне на изготвените етикети и изчислени енергийни стойности от представители на различните групи
 • Официален контрол – най-новите изисквания
 • Кръгла маса -  въпроси към лекторите
 • Закриване на семинара и раздаване на сертификатите

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Име и фамилия  ……………………………………………………..…ЕГН…………………......

Месторабота …………........................................бранш.........   Длъжност.....……….....тел.............

Данни за фактура: П.Код………град………………………ул.№………………………………….............

ИН по ДДС …………………......................................М.О.Л. ………………….……………

Дата ……………………                                                        Подпис:.........................................

Тази заявка следва да се изпрати в срок до  21.10. 2016 г. на адрес:

София 1000, ул. Раковски 108, офис 408, Съюз по хранителна промишленост

УКАЗАНИЯ

1. Заявката за участие съгласно приложения формуляр се изпраща в срок до 21.10. 2016 г.  заедно с копие от платежното нареждане за преведена такса. Те се приемат по телефон, факс или

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2. Таксата за участие е  140 лв. , без ДДС.

-  за редовни членове на СХП такса участие е   120 лв. без ДДС

-          научни работници, преподаватели  от учебни заведения, аспиранти, студенти и ученици

                 не плащат такса за участие

-          В таксата са включени материалите за участниците, вечеря с колеги, кафе-паузи и закуски.

3. Регистрацията на участниците е на 27.10.16 год.от 12,00 до 12, 30 часа  в Хотел "АЛИАНС" ,

 гр. Пловдив, бул. "Васил Априлов" №7, конферентна зала.

4. Занятията се провеждат в същата зала от 12,30 до 17,00  часа на 27.10.2016 и от 9 ,00 до 16,30  часа на 28.10.2016

5. Осигуряваме преференциални цени за нощувки със закуска в Хотел АЛИАНС:

- единична стая - 

- двойна стая - 

ТАКСА УЧАСТИЕ се превежда по сметка на:              АДРЕС ЗА КОНТАКТИ: 

 Съюз по хранителна промишленост                        Съюз по хранителна промишленост

„Юробанк България” ФЦ  София Окръг                     София 1000, ул. Раковски 108, офис 408

BIC код: BPBIBGSF                                                           Тел/Факс: (02) 987-47-44,                                   

IBANBG 05BPBI 7942 1019 1562 01                           инж. Бургуджиева,  GSM 0888 72 24 82;  
                                                                                              e-mail:
ufi_sb@abv.bg

Добре дошли

55-g logo
Съюзът по хранителна промишленост към ФНТС
е създаден през 1965 година и до сега обединява научно-техническите специалисти от отрасъла, защитава техните интереси и работи за издигане равнището на квалификацията им.

 

СХП осъществява своите цели и задачи чрез:

 • Организиране и участие в семинари, курсове, изложби и обсъждания на нормативни документи за хранително-вкусовата промишленост
 • Международна дейност
 • Издателска дейност;
 • Работа с научни и учебни звена.
 • Участва в реализирането на проекти по различни програми

 

Съюзът по хранителна промишленост има издадена Лицензия от НАПОО като Център за професионално обучение за 44 различни професии и със 81 специалности от Хранително- вкусовата промишленост и други области от Икономиката на страната.

 

СХП притежава богат опит в областта на квалификацията и преквалификацията. Разполага с екип от висококвалифицирани преподаватели, поради което е предпочитан като партньор от фирмите в страната и чужбина.