Изберете език:


Съюз по хранителна промишленост към ФНТС София

 

 

 

 

П О К А Н А

за ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ за придобиване на Професионална квалификация по професията“Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”

 

 СПЕЦИАЛНОСТ 

 

“Производство на месо, месни продукти и риба”

(трета квалификационна степен)

/ от 30.0503.06.2016 год./

Това обучение се организира за пореден път от Съюз по хранителна промишленост, съвместно с Асоциацията на месопреработвателите в България, за да се подпомогнат производителите на месо и месни продукти, риба и рибни продукти, да изпълнят изискванията на Закона за храните.

Според Закона за храните, чл 23. (2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2003 г., в сила от 1.01.2005 г.) във всеки обект за производство на храни трябва да работи лице, назначено по трудов договор, което притежава висше или средно специално образование в областта на хранителната промишленост или има придобита квалификация в същата област по Закона за занаятите. Не се изисква назначаване на специалист, ако лицето по чл. 14, ал. 1, т. 6 отговаря на това условие.

СХП има издадена Лицензия от НАППО за провеждане на обучение по посочените специалности. Целта на обучението е специалистите от тези браншове за по-кратко време да придобият Свидетелство за завършено професионално обучение. Поради това, че програмата по това обучение е заложена с 960 часа, от които 364 часа теория и 596 часа практика, или това означава 6 месеца, СХП  Ви предлага обучението да се проведе задочно /тип  самостоятелна форма /, като за целта са планирани 2 два модула по 5 / пет/ дни, на които водещи специалисти от тези браншове ще ви запознаят с основните теми от образователния курс – теория и практика. На всеки участник ще бъде раздаден учебен материал, от който трябва да се подготвите за явяване на Държавен изпит пред Комисия.

-                               Трета квалификационна степен се равнява на завършен 13 клас на професионална гимназия.

-                               Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавен изпит по теория и практика на професията.

-                               Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.

-                               Обучението се провежда от квалифицирани преподаватели по специалността

-                               Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със “Свидетелство за професионална квалификация” по образец на МОН.

Желаещите за участие в обучението задължително трябва да имат завършено средно образование или 10 клас на професионална гимназия.

Първият модул на обучението ще се проведе на 30, 31.05. – 1, 2, 3. 06.2016 год. в

Дом на техниката в София, ул. “Г.С.Раковски”  № 108, 4 етаж, офис № 408. Тогава ще  бъдат съобщени и другите дати за теорията и практиката на следващия  модул.

Присъствието на  първия модул на всички желаещи за участие в обучението е задължително.

          Продължителността на обучение е пет  дни по 8 часа. Програмата включва теоретическа и практическа подготовка по различните модули.

Броят на участниците в курса не трябва да бъде повече от 10 човека и по-малко от 5 човека. За останалите желаещи ще се организира следващ курс за обучение.

Записването в курса става по реда на пристигане на заявките!

            Курсът ще започне на 30.05.2016 год. Заниманията ще се провеждат в 
Дом на техниката, гр. София, ул.”Г.С.Раковски” 108,
5 етаж, зала № 503.

Регистрацията на участниците е на 30.05.2016год. от 9,30  до 10,30 часа в офис 408, 4 етаж,

а откриването  на курса е от 10,30 ч. същия ден.

Цената за един участник е 550 лева и  в нея са включени всички разходи по провеждането на обучението – теория и практика, учебни материали, разходи за Държавния изпит и издаване на Свидетелствата за завършен курс за професионална квалификация, кафе-паузи и закуски на първия модул. Курсът ще се формира по реда на постъпващите заявки.

По време на обучението курсистите могат да ползват        хотел “Славянска беседа”- тел. 02/ 988-04-41; хотел”Хемус”- тел.02/ 816 50 00 и др.по предварителна заявка.  Участниците сами правят резервациите за спане на посочения телефон. В цената на курса не е включен хотела.

Заявки за участие, с копие от платежно нареждане, се изпращат

най-късно до 25. 05. 2016  г на адрес:

Съюз по хранителна промишленост                                   

София 1000, ул. Раковски 108, офис 408                              
Тел./факс: 02/ 987-47-44                                                            

GSM: 0888 /72 24 82 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.                     

Инж. Соня Бургуджиева                                                    

                                                                                             

                                                   Сумите се превеждат по сметка:

 

Банкова сметка на Съюз по хранителна промишленост  :                      

„Юробанк България” , ФЦ  София Окръг                  

BIC код: BPBIBGSF                                                                                   

IBANBG 05BPBI 7942 1019 1562 01                        
                                                                                        

Таксите могат да се внесат и в деня на регистрацията, но само след предварителна уговорка.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Име, презиме и фамилия ........................…………………………………………..…....................................... ЕГН…………………...... Месторабота …………………………………Длъжност.....………………........

П.Код………град………………………ул.№……………………………………Тел…………. БУЛСТАТ …………………М.О.Л. ………………….…………….e-mail........................

Дата ……………………                                                        Подпис:.........................................

Добре дошли

55-g logo
Съюзът по хранителна промишленост към ФНТС
е създаден през 1965 година и до сега обединява научно-техническите специалисти от отрасъла, защитава техните интереси и работи за издигане равнището на квалификацията им.

 

СХП осъществява своите цели и задачи чрез:

  • Организиране и участие в семинари, курсове, изложби и обсъждания на нормативни документи за хранително-вкусовата промишленост
  • Международна дейност
  • Издателска дейност;
  • Работа с научни и учебни звена.
  • Участва в реализирането на проекти по различни програми

 

Съюзът по хранителна промишленост има издадена Лицензия от НАПОО като Център за професионално обучение за 44 различни професии и със 81 специалности от Хранително- вкусовата промишленост и други области от Икономиката на страната.

 

СХП притежава богат опит в областта на квалификацията и преквалификацията. Разполага с екип от висококвалифицирани преподаватели, поради което е предпочитан като партньор от фирмите в страната и чужбина.