Изберете език:


Съюз по хранителна промишленост  -   София

 

 

 

 

П О К А Н А

за ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ за придобиване на Професионална квалификация по професията“Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”

 

 СПЕЦИАЛНОСТ 

 

“Производство и преработка на мляко и млечни продукти”

(трета квалификационна степен)

/ от 09.05 -  13.05.2017 год./

За да се подпомогнат производителите да изпълнят изискванията на Закона за храните и

поради големия интерес от страна на фирмите в този бранш,  Съюзът по хранителна промишленост към организира отново това  обучение.

       Според Закона за храните, чл 23. (2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2003 г., в сила от 1.01.2005 г.)

        във всеки обект за производство на храни трябва да работи лице, назначено по трудов договор,

        което притежава    висше или средно специално образование в областта на

        хранителната промишленост или има придобита квалификация в същата област по

        Закона за занаятите. Не се изисква назначаване на специалист, ако лицето по чл. 14, ал. 1, т. 6

        отговаря на това условие.

СХП има издадена Лицензия от НАППО за провеждане на обучение по посочените специалности. Целта на обучението е специалистите от тези браншове за по-кратко време да придобият Свидетелство за завършено професионално обучение. Поради това, че програмата по това обучение е заложена с 960 часа, от които 379 часа теория и 581 часа практика, или това означава 6 месеца, СХП  Ви предлага обучението да се проведе задочно, като за целта са планирани 2 / два/ модула по 5 / пет/ дни, на които водещи специалисти от тези браншове ще ви запознаят с основните теми от образователния курс. Първият модул е само теория, а вторият – практика и Държавен изпит по теория и практика.На всеки участник ще бъде раздаден учебен материал и програма, от които трябва да се подготвите за явяване на Държавен изпит пред Комисия за валидиране на неговите знания.

      Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва

       с   полагане на държавен изпит по теория и практика на професията.

      Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат по национални

      изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за

      придобиване на квалификация по професията.

       Обучението се провежда от квалифицирани преподаватели по специалността

      Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална

       квалификация се удостоверява със “Свидетелство за професионална

     квалификация” по образец на МОН.

Желаещите за участие в обучението задължително трябва да имат завършено средно образование или 10 клас на професионална гимназия.

Първият модул на обучението ще се проведе на  9, 10 , 11 , 12 и 13. 05 .2017 год. в Дом на техниката в София, ул. “Г.С.Раковски”  № 108, 5 етаж, зала № 503. Тогава ще  бъде съобщена и датата за втория  модул.Регистрацията е на  4 етаж, офис 408.

Присъствието на І -я  модул на всички желаещи за участие в обучението е задължително.

          Продължителността на обучение е пет  дни по 8 часа. Програмата включва теоретическа и практическа подготовка по различните модули.

Броят на участниците в курса не трябва да бъде повече от 10 човека и по-малко от 5

 човека. За останалите желаещи ще се организира следващ курс за обучение.

Записването в курса става по реда на пристигане на заявките!

 

 

            Курсът ще започне на 09. 05 .2017 год. Заниманията ще се провеждат в 
Дом на техниката, гр.
София, ул.”Г.С.Раковски” 108, 5 етаж, зала № 503

 

Регистрацията на участниците е на 9.05.2017 год. от 9,00 до 10,00 часа в офис 408, 4 етаж , а откриването  на курса е от 10,00 ч. същия ден.

      Цената за един участник е 550 лева, освободена от ДДС   и в нея са включени всички разходи по провеждане на обучението – теория и практика, учебни материали,материали за практическите занятия, разходи за Държавния изпит и издаване на Свидетелствата за завършен курс за професионална квалификация, кафе-паузи и закуски .

По време на обучението курсистите могат да ползват  хотел “Славянска беседа”-

тел. 02/ 988-04-41;  по предварителна заявка.  Участниците сами правят резервациите за спане на посочения телефон. В цената на курса не е включен хотелът.

Заявки за участие, с копие от платежно нареждане, се изпращат на адрес:

Съюз по хранителна промишленост                                   

София 1000, ул. Раковски 108, офис 408                              
Тел./факс: 02/ 987-47-44                                                            

GSM: 0888 /72 24 82 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.                     

Инж. Соня Бургуджиева                                                   

                                                                                             

                                                  

Сумите се превеждат по сметка:

Банкова сметка на Съюз по хранителна промишленост  :                      

„Юробанк България” , ФЦ  София Окръг                  

BIC код: BPBIBGSF                                                                                   

IBANBG 05BPBI 7942 1019 1562 01                       
                                                                                        

Копие от платежното нареждане и заявката с имената на участниците трябва да се изпратят
най-късно до
02. 05. 2017 г.

Таксите могат да се внесат и в деня на регистрацията, но само след предварителна уговорка.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Име, презиме и фамилия ........................…………………………………………..…....................................... ЕГН…………………...... Месторабота …………………………………Длъжност.....………………........

П.Код………град………………………ул.№……………………………………Тел………….

Данни за фактура:  Адрес:............................................................................................................

ИН по ЗДДС:     …………………       М.О.Л. ………………….…………….e-mail........................

Дата ……………………                                                        Подпис:.........................................

Добре дошли

55-g logo
Съюзът по хранителна промишленост към ФНТС
е създаден през 1965 година и до сега обединява научно-техническите специалисти от отрасъла, защитава техните интереси и работи за издигане равнището на квалификацията им.

 

СХП осъществява своите цели и задачи чрез:

  • Организиране и участие в семинари, курсове, изложби и обсъждания на нормативни документи за хранително-вкусовата промишленост
  • Международна дейност
  • Издателска дейност;
  • Работа с научни и учебни звена.
  • Участва в реализирането на проекти по различни програми

 

Съюзът по хранителна промишленост има издадена Лицензия от НАПОО като Център за професионално обучение за 44 различни професии и със 81 специалности от Хранително- вкусовата промишленост и други области от Икономиката на страната.

 

СХП притежава богат опит в областта на квалификацията и преквалификацията. Разполага с екип от висококвалифицирани преподаватели, поради което е предпочитан като партньор от фирмите в страната и чужбина.