Изберете език:


СЪЮЗ ПО ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ - СОФИЯ П О К А Н А за ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ за придобиване на Професионална ква-лификация по професията “Техник-технолог в хранително-вкусовата про-мишленост” СПЕЦИАЛНОСТ “Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия” (трета квалификационна степен) / от 06.02 - 10.02.2017 год./ За да се подпомогнат производителите да изпълнят изискванията на Закона за храните и поради големия интерес от страна на фирмите в този бранш, Съюзът по хранителна про-мишленост към организира отново това обучение съвместно с Национален браншови съ-юз на хлебарите и сладкарите - гр. София. Според Закона за храните, чл 23. (2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2003 г., в сила от 1.01.2005 г.) във всеки обект за производство на храни трябва да работи лице, назначено по трудов договор, което притежава висше или средно специално образование в областта на хранителната промишленост или има придобита квалификация в същата област по Закона за занаятите. Не се изисква назначаване на специалист, ако лицето по чл. 14, ал. 1, т. 6 отговаря на това условие. СХП има издадена Лицензия от НАППО за провеждане на обучение по посочените специ-алности. Целта на обучението е специалистите от тези браншове за по-кратко време да придобият Свидетелство за завършено професионално обучение. Поради това, че програмата по това обучение е заложена с 960 часа, от които 364 часа теория и 596 часа практика, или това означава 6 месеца, СХП Ви предлага обучението да се проведе задочно, като за целта са планирани 2 / два/ модула по 5 / пет/ дни, на които водещи специалисти от тези браншове ще ви запознаят с основните теми от образователния курс. Практиката се провежда в специализирани работилници.На всеки участник ще бъде раздаден учебен материал и програма, от които трябва да се подготвите за явяване на Държавен изпит пред Комисия за валидиране на неговите знания. - Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завър-шва с полагане на държавен изпит по теория и практика на професията. - Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията. - Обучението се провежда от квалифицирани преподаватели по специалността - Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със “Свидетелство за професионална квалифи-кация” по образец на МОН. Желаещите за участие в обучението задължително трябва да имат завършено средно образование или 10 клас на професионална гимназия. Първият модул на обучението ще се проведе на 6, 7 , 8 , 9 и 10. 02 .2017 год. в Дом на техника-та в София, ул. “Г.С.Раковски” № 108, 5 етаж, зала № 503. Тогава ще бъде съобщена и датата за втория модул.Регистрацията е на 4 етаж, офис 408. Присъствието на І -я модул на всички желаещи за участие в обучението е задължително. Продължителността на обучение е пет дни по 8 часа. Програмата включва теоретическа и практическа подготовка по различните модули. Броят на участниците в курса не трябва да бъде повече от 10 човека и по-малко от 5 човека. За останалите желаещи ще се организира следващ курс за обучение. Записването в курса става по реда на пристигане на заявките! Курсът ще започне на 06. 02 .2017 год. Заниманията ще се провеждат в Дом на техниката, гр. София, ул.”Г.С.Раковски” 108, 5 етаж, зала № 503 Регистрацията на участниците е на 06.02.2017 год. от 9,00 до 10,30 часа в офис 408, 4 етаж , а откриването на курса е от 10,30 ч. същия ден. Цената за един участник е 550 лева, освободена от ДДС и в нея са включени всички раз-ходи по провеждане на обучението – теория и практика, учебни материали,материали за прак-тическите занятия, разходи за Държавния изпит и издаване на Свидетелствата за завършен курс за професионална квалификация, кафе-паузи и закуски . По време на обучението курсистите могат да ползват хотел “Славянска беседа”- тел. 02/ 988-04-41; по предварителна заявка. Участниците сами правят резервациите за спане на посочения телефон. В цената на курса не е включен хотелът. Заявки за участие, с копие от платежно нареждане, се изпращат на адрес: Съюз по хранителна промишленост София 1000, ул. Раковски 108, офис 408 Тел./факс: 02/ 987-47-44 GSM: 0888 /72 24 82 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Инж. Соня Бургуджиева Сумите се превеждат по сметка: Банкова сметка на Съюз по хранителна промишленост : „Юробанк България” , ФЦ София Окръг BIC код: BPBIBGSF IBAN: BG 05BPBI 7942 1019 1562 01 Копие от платежното нареждане и заявката с имената на участниците трябва да се изпратят най-късно до 01. 02. 2017 г. Таксите могат да се внесат и в деня на регистрацията, но само след предварителна уговорка. ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ Име, презиме и фамилия ........................…………………………………………..…....................................... ЕГН…………………...... Месторабота …………………………………Длъжност.....………………........ П.Код…………град………………………ул.№……………………………………Тел…………. Данни за фактура: Адрес:............................................................................................................ ИН по ЗДДС: ………………… М.О.Л. ………………….…………….e-mail........................ Дата …………………… Подпис:.........................................

Добре дошли

55-g logo
Съюзът по хранителна промишленост към ФНТС
е създаден през 1965 година и до сега обединява научно-техническите специалисти от отрасъла, защитава техните интереси и работи за издигане равнището на квалификацията им.

 

СХП осъществява своите цели и задачи чрез:

  • Организиране и участие в семинари, курсове, изложби и обсъждания на нормативни документи за хранително-вкусовата промишленост
  • Международна дейност
  • Издателска дейност;
  • Работа с научни и учебни звена.
  • Участва в реализирането на проекти по различни програми

 

Съюзът по хранителна промишленост има издадена Лицензия от НАПОО като Център за професионално обучение за 44 различни професии и със 81 специалности от Хранително- вкусовата промишленост и други области от Икономиката на страната.

 

СХП притежава богат опит в областта на квалификацията и преквалификацията. Разполага с екип от висококвалифицирани преподаватели, поради което е предпочитан като партньор от фирмите в страната и чужбина.