Изберете език:


П О К А Н А
за К ВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС

Дегустация и органолептика на безалкохолни напитки и технология на разработването им

14, 15 и 16 октомври 2013 година
София

В последните няколко години сме свидетели на засилен интерес към композирането на функционални напитки, на напитки обогатени с витамини, минерални соли, билкови екстракти, екстракти от екзотични растения и др. Целта е на потребителите да се предлага все по-голямо разнообразие, да се задоволяват потребностите на конкретни групи и слоеви от населението, да се разширява функционалността на без a лкохолните напитки.
Като отчитаме все по-нарастващия интерес на специалистите в бранша към проблема Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България, съвместно със Съюз похранителна промишленост към ФНТС организират квалификационен курс " Дегустация и органолептика на безалкохолни напитки и технология на разработването им"
Целта на курса е производителите на БН да се запознаят със специфични технологични характеристики на използвани материали при създаването на нови и нетрадиционни продукти, предпоставки и съвременни методи за обработка на водата, физикохимично и биологично стабилизиране и осигуряване на трайност на напитките.
В частта по Органолептичен анализ участниците от фирмите ще се запознаят с методологията на органолептичния анализ, с неговото място и роля при оценка на качествата на напитките. Kурсистите ще получат знания относно организацията на задължителните дегустационни процеси, видовете и методите за тяхното провеждане.
Продължителността на обучение е три дни по 8 часа, като в програмата се включва теоретическа и практическа подготовка.
За водещи на курса са поканени преподаватели от УХТ, гр. Пловдив и НЦОЗА, гр.София. Предвидено е посещение на предприятие от бранша в София.

Курсът ще се проведе на 14, 15 и 16. октомври 2013 г . в Дом на техниката, гр. София, ул."Г.С.Раковски" 108, зала №108 , 1 етаж.
Броят на участниците в курс максимално е 15 човека.
Регистрацията на участниците е на 14. октомври. 2013 г. от 8,30 до 9,45 часа в офис № 408, 4 етаж
Откриването ще бъде от 10,00 ч. на 14 октомври 2013 г., зала № 108, 1 ет.

Цената за един участник е 250 лева без ДДС. В нея са включени всички разходи по провеждането на обучението – теория и практика, учебни материали и материали за дегустациите, сертификати за успешно завършен курс, кафе - паузи и закуски. Курсът ще се формира по реда на постъпващите заявки.
Заявка за настаняване в хотел "Славянска беседа" на тел.: 02/ 980 13 03;
Нощувките не влизат в цената на курса.

Заявки за участие, с копие от платежно нареждане, се изпращат на адрес:

Съюз по хранителна промишленост
София 1000, ул. Раковски 108, офис 408
тел./ факс : 02/ 987-47-44
GSM : 0888 /72 24 82 e - mail : ufi _ sb @ abv . bg
инж. Соня Бургуджиева
А П Б Н Б
София 1202, ул."Цар Симеон" 82,вх.В
тел.: 02/ 983-24-22, факс: 02/ 983-36-82
e - mail : bsda @ tecno - link . com
инж. Жана Величкова

Сумите се превежда по сметка :


Съюз по хранителна промишленост „Юробанк България" ФЦ София Окръг
BIC код: BPBIBGSF IBAN : BG 05 BPBI 7942 1019 1562 01

Копие от платежното нареждане и имената на участниците трябва да се изпратят
най-късно до 10.10. 2013г.
Таксите могат да се внесат и в деня на регистрацията, но само след предварителна заявка.

УЧЕБНА ПРОГРАМА за КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС

Технология на разработването и органолептика на безалкохолни напитки

А. УЧАСТНИЦИ В КУРСА
В курса могат да вземат участие специалисти, технолози, лаборанти, апаратчици и др. от фирми, които произвеждат и бутилират безалкохолни напитки - газирани и негазирани, натурални минерални, изворни и трапезни води, плодови сокове, боза и други.

Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА

Б 1. ЛЕКЦИИ
Б 1.1. МОДУЛ "Технология на Безалкохолните напитки"
1. Технологични характеристики на основните суровини – плодови сокове, екстракти, бази, концентрати и спомагателни материали за БН.
2. Нормативни и технологични изисквания към водата за БН
3. Методи за обработка на водата за БН – физични, химични, йонообменни – технологична характеристика.
4. Купиране на напитки – технологични изисквания.
5. Технологични характеристики на процеса.
6. Физико-химично стабилизиране на БН – условия, фактори и методи.
7. Биологично стабилизиране на БН – условия, фактори и методи.
8. Технология на бозата – суровини, процеси и стабилност.
9. Технологични и нормативни изисквания към използването на добавки за напитки и етикетиране им.

Б 1.2. МОДУЛ "СЕНЗОРЕН АНАЛИЗ"
1. Органолептичен анализ на продуктите в ХВП – същност, субективност и значение.
2. Физиология на усещанията – видове, устройство и механизъм на действие на отделните сензори.
3. Организация на дегустационния процес – общи изисквания, видове дегустации и методи за тяхното провеждане.

Б 2. ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ
1. Тестване на дегустаторите по отношение на праговете на усещане и разпознаване на четирите основни вкуса – сладко, солено, кисело и горчиво.
2. Интерпретация и математическа обработка на резултати от органолептичен анализ. Органолептична оценка на основни групи БН:
· натурални, минерални, изворни и трапезни води - видове.
· безалкохолни напитки – типове:
- ароматизирани;
- плодови;
- тонизиращи;
- функционални, витаминизирани, обогатени (соли, аминокиселини и др.);
- боза .

На участниците се издават сертификати за успешно завършен курс.

Добре дошли

55-g logo
Съюзът по хранителна промишленост към ФНТС
е създаден през 1965 година и до сега обединява научно-техническите специалисти от отрасъла, защитава техните интереси и работи за издигане равнището на квалификацията им.

 

СХП осъществява своите цели и задачи чрез:

  • Организиране и участие в семинари, курсове, изложби и обсъждания на нормативни документи за хранително-вкусовата промишленост
  • Международна дейност
  • Издателска дейност;
  • Работа с научни и учебни звена.
  • Участва в реализирането на проекти по различни програми

 

Съюзът по хранителна промишленост има издадена Лицензия от НАПОО като Център за професионално обучение за 44 различни професии и със 81 специалности от Хранително- вкусовата промишленост и други области от Икономиката на страната.

 

СХП притежава богат опит в областта на квалификацията и преквалификацията. Разполага с екип от висококвалифицирани преподаватели, поради което е предпочитан като партньор от фирмите в страната и чужбина.