Изберете език:


П О К А Н А

за ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ за придобиване на Професионална квалификация по професията “Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”

 СПЕЦИАЛНОСТ  

“Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи”

(трета квалификационна степен)

/от 20. 01 . - 24 .01.20 1 4 год./

В град ДОБРИЧ

За да се подпомогнат производителите да изпълнят изискванията на Закона за храните и

поради големия интерес от страна на фирмите в този бранш, Съюзът по хранителна промишленост към ФНТС организира и през тази година   обучението.

Според Закона за храните, чл 23. (2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2003 г., в сила от 1.01.2005 г.) във всеки обект за производство на храни трябва да работи лице, назначено по трудов договор, което притежава висше или средно специално образование в областта на хранителната промишленост или има придобита квалификация в същата област по Закона за занаятите. Не се изисква назначаване на специалист, ако лицето по чл. 14, ал. 1, т. 6 отговаря на това условие.

СХП има издадена Лицензия от НАППО за провеждане на обучение по посочените специалности. Целта на обучението е специалистите от тези браншове за по-кратко време да придобият Свидетелство за завършено професионално обучение. Поради това, че програмата по това обучение е заложена с 960 часа, от които 379 часа теория и 581 часа практика, или това означава 6 месеца, СХП  Ви предлага обучението да се проведе задочно, като за целта са планирани 3 три модула по 5 / пет/ дни, на които водещи специалисти от тези браншове ще ви запознаят с основните теми от образователния курс. На всеки участник ще бъде раздаден учебен материал, от който трябва да се подготвите за явяване на Държавен изпит пред Комисия.

                               Трета квалификацион на степен се равнява на завършен 13 клас на професионална гимназия.

                               Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавен изпит по теория и практика на професията.

                               Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.

                               Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със“Свидетелство за професионална квалификация” по образец на МОН.

Желаещите за участие в обучението задължително трябва да имат завършено средно образование или 10 клас на професионална гимназия .

Първия модул на обучението ще се проведе на   20 21 22 23 и 24 .януари. 20 14 год .  в гр. Добрич, ул. Димитър Петков №4 ет. 2 Тогава ще  бъдат съобщени и другите дати за теорията и практиката вследващите два модула.

Присъствието на I - я модул на всички желаещи за участие в обучението е задължително.

          Продължителността на обучение е пет  дни по 8 часа. Програмата включва теоретическа и практическа подготовка по различните модули.

Броят на участниците в курса не трябва да бъде повече от 1 2 и не по-малко от 6 човека. За останалите желаещи ще се организира следващ курс за обучение.

Записването в курса става по реда на пристигане на заявките!

            Курсът ще започне на 20.01.20 1 4 от 11,00 ч.  Заниманията ще се провеждат  в гр. Добрич, ул. Димитър Петков №4 ет. 2

Регистрацията на участниците е на 20.01.2014 год. от 10,00 до 11,00часа, в гр. Добрич, ул. Димитър Петков №4 ет. 2 , а откриването   на курса е от 11,00 ч. същия ден.

Цената за един участник е 450 лева и в нея са включени всички разходи по провеждането на обучението – теория и практика, учебни материали, разходи за Държавния изпит и издаване на Свидетелствата за завършен курс за професионална квалификация, кафе-паузи и закуски за първия модул. Курсът ще се формира по реда на постъпващите заявки.

             В цената на курса не е включен хотела.

Заявки за участие, с копие от платежно нареждане, се изпращат на адрес:

Съюз по хранителна промишленост                                       

София 1000, ул. Раковски 108, офис 408                               
Тел./факс: 02/ 987-47-44                                                              

GSM: 0888 /72 24 82 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите." style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color: #000000; font-size: 11px;">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.                        

Инж. Соня Бургуджиева                                                     

 
Сумите се превеждат по сметка: 

 на Съюз по хранителна промишленост :

„Юробанк България” , ФЦ   София Окръг                   

 BIC код: BPBIBGSF                                                                                   

IBAN :   BG 05 BPBI 7942 1019 1562 01                          
                                                                                        

Копие от платежното нареждане и заявката с имената на участниците трябва да се изпратят 
най-късно до 14. 01. 2014 г.

Таксите могат да се внесат и в деня на регистрацията, но само след предварителна уговорка.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Име, презиме и фамилия ........................…………………………………………..…....................................... ЕГН…………………...... Месторабота …………………………………Длъжност.....………………........

П.Код  ………град………………………ул.№……………………………………Тел…………. БУЛСТАТ …………………М.О.Л. ………………….……………. e-mail........................

Дата ……………………                                                        Подпис:.........................................

Добре дошли

55-g logo
Съюзът по хранителна промишленост към ФНТС
е създаден през 1965 година и до сега обединява научно-техническите специалисти от отрасъла, защитава техните интереси и работи за издигане равнището на квалификацията им.

 

СХП осъществява своите цели и задачи чрез:

  • Организиране и участие в семинари, курсове, изложби и обсъждания на нормативни документи за хранително-вкусовата промишленост
  • Международна дейност
  • Издателска дейност;
  • Работа с научни и учебни звена.
  • Участва в реализирането на проекти по различни програми

 

Съюзът по хранителна промишленост има издадена Лицензия от НАПОО като Център за професионално обучение за 44 различни професии и със 81 специалности от Хранително- вкусовата промишленост и други области от Икономиката на страната.

 

СХП притежава богат опит в областта на квалификацията и преквалификацията. Разполага с екип от висококвалифицирани преподаватели, поради което е предпочитан като партньор от фирмите в страната и чужбина.