Изберете език:


П О К А Н А

за ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ за придобиване на Професионална квалификация по професията “Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”

 СПЕЦИАЛНОСТ  

“Производство на месо, месни продукти и риба”

(трета квалификационна степен)

 

Това обучение се организира от Съюз по хранителна промишленост, съвместно с Асоциацията на месопреработвателите в България, за да се подпомогнат производителите на месо и месни продукти, риба и рибни продукти, да изпълнят изискванията на Закона за храните.
Според Закона за храните, чл 23. (2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2003 г., в сила от 1.01.2005 г.) във всеки обект за производство на храни трябва да работи лице, назначено по трудов договор, което притежава висше или средно специално образование в областта на хранителната промишленост или има придобита квалификация в същата област по Закона за занаятите. Не се изисква назначаване на специалист, ако лицето по чл. 14, ал. 1, т. 6 отговаря на това условие.

СХП има издадена Лицензия от НАППО за провеждане на обучение по посочената специалност. Целта на обучението е специалистите от бранша за по-кратко време да придобият Свидетелство за завършено професионално обучение. Поради това, че програмата по това обучение е заложена с 960 часа, от които 364 часа теория и 596 часа практика, или това означава 6 месеца, СХП Ви предлага обучението да се проведе задочно, като за целта са планирани два модула по 5 /пет/ дни, на които водещи специалисти ще ви запознаят с основните теми от образователния курс – теория и практика. На всеки участник ще бъдат раздадени учебни материали за подготовка и явяване на Държавен изпит пред Комисия.

           Трета квалификационна степен се равнява на завършен 13 клас на професионална гимназия.

   Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат по национални изпитни програми на МОН в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.

   

   Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със

“Свидетелство за професионална квалификация” по образец на МОН

Желаещите за участие в обучението задължително трябва да имат завършено средно образование или 10 клас на професионална гимназия.

    Първият модул на обучението по теория на специалността ще се проведе в Дом на техниката - София, ул.“Г.С.Раковски” № 108, 1 етаж, зала № 108.  

    Присъствието на  първия модул на всички желаещи за участие в обучението е задължително.

    Продължителността на обучение е пет  дни по 8 учебни часа. Програмата включва теоретическа и практическа подготовка по различните модули.

    Броят на участниците в курса не трябва да бъде повече от 10 човека и по-малко от 5 човека. За останалите желаещи ще се организира следващ курс за              обучение.

     Цената за един участник е 550 лева и  в нея са включени всички разходи по провеждането на обучението – теория и практика, учебни материали, разходи за       Държавния изпит и издаване на Свидетелствата за професионална квалификация, кафе-паузи и закуски на първия модул. 

    Заявки за участие, с копие от платежно нареждане, се изпращат на адрес:

    Съюз по хранителна промишленост                                        

    София 1000, ул. Раковски 108, офис 408                               
    Тел./факс: 02/ 987-47-44                          

    GSM: 0888 /72 24 82 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите." style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color: #000000; font-size: 11px;">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.                         

    Инж. Соня  Бургуджиева                                                     

                                                                                             

    Сумите се превеждат по сметката на

      Съюз по хранителна промишленост

   „Юробанк България”, ФЦ София окръг                   

    BIC код: BPBIBGSF                                                                                  

    IBAN: BG05 BPBI 7942 1019 1562 01                          
                                                                                        

Таксите могат да се внесат и в деня на регистрацията, но само след предварителна уговорка.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Име, презиме и фамилия ........................…………………………………………..…................. 

Месторабота …………………………………Длъжност.....………………........

Град………………………ул.№……………………………………Тел…………. 

БУЛСТАТ …………………М.О.Л. ………………….……………. e-mail........................

Дата ……………………                                                        Подпис:.........................................

Добре дошли

55-g logo
Съюзът по хранителна промишленост към ФНТС
е създаден през 1965 година и до сега обединява научно-техническите специалисти от отрасъла, защитава техните интереси и работи за издигане равнището на квалификацията им.

 

СХП осъществява своите цели и задачи чрез:

  • Организиране и участие в семинари, курсове, изложби и обсъждания на нормативни документи за хранително-вкусовата промишленост
  • Международна дейност
  • Издателска дейност;
  • Работа с научни и учебни звена.
  • Участва в реализирането на проекти по различни програми

 

Съюзът по хранителна промишленост има издадена Лицензия от НАПОО като Център за професионално обучение за 44 различни професии и със 81 специалности от Хранително- вкусовата промишленост и други области от Икономиката на страната.

 

СХП притежава богат опит в областта на квалификацията и преквалификацията. Разполага с екип от висококвалифицирани преподаватели, поради което е предпочитан като партньор от фирмите в страната и чужбина.