Изберете език:

Качеството на храните и опаковките – гаранция за просперитета на фирмите от бранша и здравословното хранене в България

След няколко месеца отново спазване на карантината във връзка с КОВИД 19 в България и спиране на всички присъствени форми на обучение, преди известно време СЪЮЗЪТ ПО ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ възобнови провеждането на различни видове присъствени мероприятия и обучителни курсове при строго спазване на законово установената заетост на местата от общия капацитет на залите и на въведените противоепидемични мерки.
На 26 май 2021 г. Съюзът по хранителна промишленост организира и проведе
поредната , Тринадесета Кръгла маса под мотото « Качеството на храните и опаковките – гаранция за просперитета на фирмите от бранша и здравословното хранене в България
Въпреки силно напрегнатата обстановка в страната и мерките, наложени от Правителството във връзка с пандемията от Корона вируса, интересът към този Форум беше изключително голям.Това може би се дължеше на интересните теми ,заложени в Програмата на форума и дългото отсъствие на специалистите от масовите организирани мероприятия.
В Конференцията участваха много специалисти и експерти от ХВП и научни работници от цялата страна
Качеството на продукцията е основен дълг на производителите на храни и най-сигурният гарант за просперитета на бранша. Информациите, свързани с качество на храните, заливат непрекъснато всички медии с верни и неверни твърдения, недоказани обвинения към производителите, а понякога и с откровени хули.
В тази връзка Съюзът по хранителна промишленост реши да акцентира на тази тема на поредната си, станала вече традиционна, кръгла маса.
В голямата зала на Дома на науката и техниката в София си дадоха среща представители на много предприятия от хранителната индустрия, браншови структури, контролни органи и изпълнителна власт, за да срещнат позициите си по най-наболелите теми в бранша. Тринадесетата Национална кръгла маса събра над 110 души, които заедно обсъдиха редица актуални за хранителната индустрия теми.
Целта на кръглата маса бе да бъдат дискутирани актуалните проблеми в областта на качеството на храните от гледна точка на производители, преработватели,търговци и потребители, както и на контролните и сертифициращи органи в страната.
Обект на дискусията беше и взаимодействието между отделните звена в
хранителната верига с компетентните власти, ролята на държавните институции за стимулиране на производството на български храни и напитки, за защитата на добросъвестните производители и борбата с нелегалните производители и вносители на храни и напитки.
В кръглата маса взеха участие експерти от съответните министерства и държавни ведомства, специалисти от научни институти, браншови организации, ръководители на големи фирми, потребителски и работодателски организации, представители на медиите.
Форумът даде възможност на участниците да представят своята позиция, да формулират проблемите си и да зададат актуални въпроси към експертите. Накрая се обсъди общата визия и какво е необходимо за решаване на реалните проблеми по отношение качеството на храните предлагани на българския пазар.
Кръглата маса бе открита от инж. Соня Бургуджиева, Главен секретар на Съюза по хранителна промишленост. Инж. Бургуджиева поздрави участниците във форума,като им благодари за куража, който са имали, за да преодолеят страха от пандемията да присъстват в залата и им пожела успешно провеждане на Кръглата маса.

.
Бизнес- форума се проведе с любезното съдействие на МЗХГ, МОСВ , БАБХ ,ФНТС и др. организации.
От името на Федерацията на научно-техническите съюзи приветствие към участниците
поднесе инж. Лилия Смедарчина- зам. Председател на ФНТС.
В своето обръщение тя каза: «Много се радвам, че този Бизнес-форум се утвърждава, като 13- ти такъв и смятам, че има много добър отзвук във вашата гилдия, поради това че той е свързан с науката и с бизнеса, което е страхотно и би трябвало да продължи да се провежда. ФНТС с удоволствие наблюдава СХП, който много добре работи с колегите от висшите учебни заведения, от средните учебни заведения, с бизнеса, което си е заслуга, както на ръководството, така и на всички тези, които се ангажират с работата на Съюза.
Искам да пожелая успех на Бизнес-форума! Смятам, че ще има отзвук във вашата гилдия и ще можете да покажете още по-добри успехи.
Искам да пожелая най-вече здраве на всички присъстващи!
От името на УС на ФНТС и неговия Председател проф. Ячев ви пожелавам успешна работа и да се виждаме живи и здрави, да можем да се върнем на старото положение – спокойна работа, присъствени мероприятия и контакти."
Приятна изненада за организаторите и всички присъстващи бе необявеното посещение на Форума лично от Ректора на Университета по хранителни технологии – гр. Пловдив,
Проф. Пламен Моллов.След поздравлението на инж. Смедарчина, инж. Бургуджиева
помоли за приветствие към участниците и даде думата на проф. Моллов.
С много топли думи и пожелания се обърна проф. Моллов към организаторите и участниците в Кръглата маса. В своето обръщение той заяви:
„Благодаря на организаторите, че отново сме поканени на ваш форум, благодаря за милите думи, които споделихте за нас.
Нека да кажа, че качеството е един въпрос, който винаги вълнува широк кръг от хора и е изключително важен, като тематика. Надявам се, днешната Кръгла маса да бъде изключително успешна, с интересни доклади. Намерих малко време, за да дойда да видя колеги, които знам работят в тази посока и да споделя с вас, че фактически в днешно време има много въпроси, свързани с качеството, които не се разбират достатъчно добре на експертно ниво, какво да говорим за потребителско или медийно ниво, където в много случаи информацията е много изкривена. Има една мантра, която казва: „Щом са индустриално произведени храните, те са с лошо качество, те са вредни", което е абсолютно невярно! В повечето случаи, при индустриалните храни, когато се спазват правилата на добрите практики и на контрола в критичните точки, обикновено са с гарантирана безопасност. Следи се за различни качествени показатели и повечето водещи компании гарантират едни производства, към които се обръщаме, независимо от всичко, стигаме до магазина и си купуваме такива храни, като имаме доверие в тях.
Като контрапункт обикновено се поставят произведените при домашни или полудомашни условия храни, но те в повечето случаи не са с гарантирани стандарти за безопасност. Може в тях да няма добавки с номерация Е, но може да има други съставки, които въобще не са подозирани и хората, които ги произвеждат да не знаят дори какво точно гарантират, поради липса на нужната компетенция. Въпросите на качеството не бива да се разглеждат еднозначно.
Аз се радвам, че в тази аудитория, която има IQ в областта на качеството, далеч над средното потребителско, може да се коментира експертно и наистина да се стигне до изводи, до решения и до виждания, които са полезни за всички и за цялото общество. Смятам, че е назрял моментът, когато всички трябва да се обединим около това да създадем стандарти и процедури, с които да оценяваме качеството и автентичността на храните и на опаковките, в които те се предлагат.
Поздравявам всички и пожелавам успех на Кръглата маса, интересна дискусия и всички да научим нещо ново, да се обединим към общи решения."

След официалните поздравления инж. Бургуджиева даде думата на проф. д-р Йордан Гогов ,за да направи въведение към същинската част на форума и запознае присъстващите подробно с панелите от програмата.
Програмата на Форума беше толкова наситена, че е трудно да се изброят всички теми,залегнали в нея.
Важното е, че лекторите бяха представители на различни институции, което даде възможност да се погледне от различни гледни точки на проблемите.
По време на първия панел «Опаковки за храни и мерки за ограничаване употребата на еднократни пластмасовите изделия,законодателство» - с модератор проф. д-р Йордан Гогов, бяха представени следните презентации:
- Промени в законодателството и национални стратегически документи в областта на управлението на отпадъците с лектор Антон Пейчев - главен експерт отдел «Управление и контрол на масово разпространени отпадъци», Дирекция «Управление на отпадъците и опазване на почвите » Министерство на околната среда и водите
- Официален контрол на опаковките за здравословни храни – законодателство и нови наредби с лектор инж. Нели Тодорова, Главен експерт в дирекция КХ;ЦУ на БАБХ
- Рециклиран полиетилентерефталат за бутилки и изискванията на ЕFSA на
инж. Майя Стойчева , Изпитвателен център АЛМИ ТЕСТ
- Най-актуалните скорошни и обсъждани нови европейски изисквания към използваните от индустрията опаковки – предизвикателства и очаквания с презентатор:
инж. Жана Величкова, изпълнителен директор на
Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България
- Изисквания към храните съгласно "Наредба за предоставянето на информация на потребителите за храните",представена от инж. Виктория Дойчева, старши експерт в дирекция КХ, ЦУ на БАБХ
- Директива 2019/904 относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда - очаквано въздействие върху производителите на пластмасови продукти за контакт с храни и заинтересованите лица по веригата , Цветанка Тодорова,Председател на УС на Браншова Асоциация Полимери
- Материали за контакт с храни, д-р Нелия Микушинска , Министерство но здравеопазването и много др.
Темите, залегнали в тези презентации, бяха изключително интересни и актуални за аудиторията. Това породи и оживената дискусия след презентациите. Много въпроси – парещи и неудобни, към двете министерства ,отговори за срокове и изпълнения ,за неосъществени все още дългоочаквани указания и Наредби по нормативните документи. Беше отбелязано, че ГД „Околна среда" все още работи върху документа относно тълкуването на „пускането на пазара" на всички пластмасови изделия за еднократна употреба визирани в Директивата. Насоките на ЕК по прилагането на Директива (ЕС) 2019/904 и транспонирането и в националните законодателства, след няколко отлагания очаква се окончателния вариант да бъде публикуван до 1-2 седмици.
Надяваме се тези пропуски да бъдат отстранени час по скоро.
Бяха направени следните предложения:
- Създаване на публичен списък на фирмите, които произвеждат материали и предмети от пластмаси/РЕТ, предназначени за контакт с храни и такива, които произвеждат рециклиран материал за контакт с храни, така, както е с фирмите, които произвеждат храни съгласно Закона за храните.
- Да се установи има ли предприятия, които рециклират без одобрени от EFSA процеси и предлагат своята продукция за опаковка на храни.
- Внасят ли се в България и в какви количества т.н. „флейки" (нарязани използвани опаковки от РЕТ) или гранули от страни от и извън ЕС – Египет, Корея, Турция, Македония и др. и за какви цели и от кои предприятия се използват;

Оказва се, че у нас не е достатъчно европейските регламенти да станат национално законодателство. Изискванията им масово не се спазват. Затова при преработката и актуализирането на НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ЯНУАРИ 2008 Г. ЗА МАТЕРИАЛИТЕ И ПРЕДМЕТИТЕ ОТ ПЛАСТМАСИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ да се вземат предвид и следните изисквания:
- За да се осигури изпълняването на изискването за проследимост съгласно Закона за храните, особено когато се включва рециклиран вторичен материал. При изпитванията на материалите и предметите от РЕТ е необходимо да се декларира влагането на такъв скрап в тях и той да бъде включен в описанието на изделието. Необходимо е доказването на безопасността на опаковъчния материал в този му състав чрез определяне на специфичната миграция на веществата, които са характерни не само за свеж/първичен материал, но и след влагането на рециклат. - Създаване на необходимите други нормативни документи, като бъдат включени изискванията на БАБХ и ЦОРХВ, и фирмите за сертифициране. Описване на съществуващо положение и набелязване на мерки за подобряването на контрола и сертификацията с конкретни предложения, показатели и нормативи.
- Провеждане на широка кампания от мероприятия за запознаване на заинтересованите страни с новите изисквания.
- Разработване на стандартна процедура за оценка на съответствието на резултатите от представени изпитвания с нормативно установените ограничения, която ще даде основата за оценката на материал с вложен рециклат, която да подпомогне държавния контрол.
- Разработване на процедура за оценка на риска от влагане на РЕТ рециклат при опаковане на напитки
- Предлагаме спешно създаване и финансиране на програма за оценка на съответствието и риска при изработването на преформи и от тях бутилки с вложен рециклат под егидата на ЦОРХВ и БАБХ и мн. други.
Вторият панел беше на тема: Качеството на храните – състояние и перспективи , с модератор - инж. Жана Величкова.
В своето встъпително въведение към 2 ри панел, инж.Величкова изтъкна, че в този панел са включени изключително важни и интересни теми ,като регулациите, качествените показатели, здравословното хранене, фермерските пазари и много други. Тя подчерта факта, че присъстващите на форума имат голямата привилегия да слушат презентациите на именити експерти от България в областта на разглежданите теми. В панела бяха включени следните презентации:
- Приети подзаконови нормативни актове след влизане в сила на новия Закон за храните и Закона за управление на агрохранителната верига. Изготвени проекти на наредби и предстоящи промени в нормативната уредба към Закона за храните"
Лектор: д-р Димитър Димитров -Държавен експерт в дирекция „ПАВ" МЗХГ
- Европейските схеми за качество – състояние и перспективи. Защитени наименования за произход в Европейския регистъ, представена отИванка Статкова Главен експерт в дирекция „ПАВ" МЗХГ
- Регулиране продажбите на храни от физически лица, произведени в частни стопанства и домашни кухни ,представена от инж.Гергана Кабаиванова, Фондация "Локал Фууд.бг „
- Нови законодателни изисквания за осигуряване на здравословно хранене на децата в България , лектор Проф. д-р Веселка Дулева, дм ,Началник отдел „Храни и хранене",
Национален център по обществено здраве и анализи
- Качество на храните и здравословно хранене по време на пандемията от Ковид 19.
Проф. д-р Донка Байкова дм
- Двойните стандарти за храни – проблеми няколко години по-късно, представена от
д-р Росен Малчев, главен експерт в дирекция КХ;БАБХ
- Стоки с различен състав – „нелоялна търговска практика" или обективна и законосъобразна адаптация в полза на потребителя, презентирана от
Яна Иванова , Изпълнителен директор на сдружение "Храни и напитки България"

Последва дискусия по изложените теми. Отново много важни и актуални проблеми,отнасящи се за производителите на храни в България , предизвикаха нова ,горещата дискусия.Закона за храните и неговите подзаконови актове – дали са достатъчно или ще трябват още много такива;Двойните стандарти на храните –дали е само журналистическа атракция или наистина съществуват, има ли паралел между произведеното за изтока и запада? Фермерските пазари, производителите на малки количества храна и предлаганата храна в интернет- има ли контрол при производството?
Спазват ли тези производители изискванията за добрите производствени практики,технологичните инструкции , условията за производство на безопасни храни.
Дали са компетентни да произвеждат продукти, които се консумират от много хора и дали тези продукти са безопасни? Накрая на дискусията се стигна до изводите, че участниците във фермерските пазари и собственици на къщите за гости трябва да спазват всички правила, приети до сега от контрола.Трябва да се осигурят специални обучения за тези производители , за да разберат какво трябва да правят и как да го правят.Съюзът по хранителна промишленост пое ангажимент да организира специален форум по тези теми- нелегални фермерски пазари, електронната търговия с храни,качеството на храни, произведени при домашни условия и др.Трябва да се работи и по манталитета на българския производител и потребител, който все още различава от този в много западни държави.
След прекратяване на изказванията, инж. Величкова и инж. Бургуджиева закриха кръглата маса.
Причина за организирането и провеждането отново на кръглата маса на тази тема бяха зачестилите публикации относно качеството на храните, предлагани на българския пазар. В общественото пространство бяха посочени редица примери, които разколебаха потребителите и създадоха условия за недоверие към производителите. Плахите опити да се обясни това състояние още повече задълбочиха съмненията относно истинските причини. Обществото продължава да очаква разумен отговор на базата на задълбочена дискусия.
Поредната Кръгла маса, проведена от СХП е вече история.
Предложенията и мненията, обсъждани на тринадесетата кръгла маса, ще се обобщят и изпратят официално до всички ведомства, които имат отношение към проблема - Министерски съвет, Народно събрание, четири министерства , държавни агенции и др.
Искренно се надяваме, че предложенията ще бъдат разгледани от заинтересованите институции и министерства и много въпроси ще намерят своя отговор .

Най- искрено благодарим на спонсорите НА КРЪГЛАТА МАСА,
които спомогнаха участниците във форума да подкрепят на обяда своите сили , за да могат да участват още по-активно в дискусиите!