Изберете език:

Полезни Връзки

Президент - www.president.bg

Народно събрание – www.parliament.bg

Министерски съвет - www.government.bg

 

Министерства

Министерство на околната среда и водите – www.moew.government.bg

Министерство на здравеопазването – www.mh.government.bg

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – www.mi.government.bg

Министерство на финансите – www.minfin.government.bg

Министерство на регионалното развитие и благоустройството – www.mrrb.government.bg

Министерство на труда и социалната политика – www.mlsp.government.bg

Министерство на земеделието и храните – www.mzgar.government.bg

 

Институции

Българска агенция по безопасност на храните – www.babh.government.bg

Национален център по общественото здраве и анализи –www.nchmen.government.bg

Столична регионална здравна инспекция - http://www.srzi.bg/

Национална служба по растителна защита -http://www.mzgar.government.bg/NacSlujbi/Nsrzk/Nszrk.htm

Национален статистически институт – www.nsi.bg

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия – www.sme.government.bg

Агенция митници – www.customs.bg

Държавна агенция за метрология и технически надзор –www.sasm.government.bg

Държавна агенция за метрология и технически надзор -www.damtn.government.bg

Портал на Европейски съюз – http://europa.eu

Българска народна банка – www.bnb.bg

Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в Европа –www.unesda.org

Конфедерация на хранителната и питейната индустрии в Европа –www.ciaa.be

Българска стопанска камара – www.bia-bg.com

Българска търговско-промишлена палата – www.bcci.bg

Асоциация на малките и средни предприятия - www.asme.bg

Държавна агенция за метрология и технически надзор -www.damtn.government.bg

 

Партньори

Федерация на научно-техническите съюзи – www.fnts-bg.org

Университет по хранителни технологии, Пловдив - www.uft-plovdiv.bg

Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии -www.sghst.hit.bg

Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България –www.bsda-bg.org

Списание Хранително-вкусова промишленост – www.fpim-bg.org

Национална лозаро-винарска камара – www.bulgarianwines.org

Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци –www.canning.bafdi.com

Съюз на птицевъдите в България – www.bpu-bg.org

Федерация на хлебопроизводителите и сладкарите в България –www.fbcb-bg.org

Браншова камара на индустриалните хлебопроизводители и сладкари в България – www.bread-industrial.org

Съюз на производителите на растителни масла и маслопродукти -www.sunoil-bg.org

Съюз на българските мелничари - www.ubm-bg.org/aboutus.html

“Кока – кола НВС България” АД - www.coca-cola.bg

“Биоком Трендафилов”- www.biokom-trend.com

“Техра Натурела” ООД - www.tehra.com

“Виа Експо” ООД - www.viaexpo.com

КС “Бена” - www.bena-bg.com

“Дерони” ООД - www.deroni.com