Изберете език:

СЪЮЗ ПО ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ – гр. София

П О К А Н А

за ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ за придобиване на Професионална квалификация по професията“Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”

 

СПЕЦИАЛНОСТ

 

“Производство на растителни масла, маслопродукти

и етерични масла”

(трета квалификационна степен)

/ от 08.04 - 12.05.2024 год./

В град София

 

За да се подпомогнат производителите да изпълнят изискванията на Новия Закон за храните и поради големия интерес от страна на фирмите за тази специалност, Съюзът по хранителна промишленост към ФНТС организира това обучение.Според Закона за храните трябва:

Чл. 13. (1) В обект за производство на храни трябва да работи поне едно лице, наето по трудов договор, което има:

1. висше или средно специално образование в областта на хранително-вкусовата промишленост, или

   2. Професионална квалификация по специалност в областта на

       хранително-вкусовата промишленост в съответствие с изискванията на

       Закона за професионалното образование и обучение, или

3. висше образование по специалност от професионално направление „Ветеринарна медицина“, или

4. висше образование по специалност от професионално направление „медицина“ или „фармация“, когато обектът е за производство на хранителни добавки, храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване, и храни по глава трета, раздел ІІ.

(2) Наемане на лице по трудов договор не се изисква, когато обектът се управлява от бизнес оператор, който отговаря на поне едно от изискванията по ал. 1.

Ние ви предлагаме професионално обучение с ускорен курс по т. 2, при следните условия:

СХП има издадена Лицензия от НАППО за провеждане на обучение по посочените специалности. Целта на обучението е специалистите от тези браншове за по-кратко време да придобият Свидетелство за завършено професионално обучение. Поради това, че програмата по това обучение е заложена с 480 часа, от които 220 часа теория и 260 часа практика, или това означава 6 месеца, СХП Ви предлага обучението да се проведе задочно /тип самостоятелна форма /, като за целта са планирани 2 два присъствени модула – 1-ви модул - 5 / пет/ дни, 2 - ри модул – в зависимост от обстановката в страната, на които водещи специалисти от тези браншове ще ви запознаят с основните теми от образователния курс – теория и практика. На всеки участник ще бъде раздаден учебен материал, от който трябва да се подготвите за явяване на Държавен изпит пред Комисия.

-          Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавен изпит по теория и практика на професията.

-          Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.

-          Обучението се провежда от квалифицирани преподаватели по специалността

Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със “Свидетелство за професионална квалификация” по образец на МОН.

Желаещите за участие в обучението задължително трябва да имат завършено средно образование .

Първият модул на обучението ще се проведе на 08, 09, 10, 11 и 12.04.2024 год. в гр. София, на адрес: Дом на техниката ,ул. „Г.С.Раковски” № 108 ет. 5, зала 503.

   Тогава ще бъдат съобщени и другите дати за теорията и практиката на следващия модул.

Присъствието на първия модул на всички желаещи за участие в обучението е задължително.

     Продължителността на обучение е пет дни по 8 часа. Програмата включва теоретическа и практическа подготовка по различните модули.

     Броят на участниците в курса не трябва да бъде повече от 10 човека и по-малко от 5 човека. За останалите желаещи ще се организира следващ курс за обучение.

Записването в курса става по реда на пристигане на заявките!

     Курсът ще започне на 08.04.2024 год. Заниманията ще се провеждат в гр. София, на адрес: Дом на техниката , ,ул. „Г.С.Раковски” № 108 ет. 5, зала 503.

Регистрацията на участниците е на 08.04.2024 год. от 9,00 до 10,00 часа в

гр. София, на адрес : Дом на техниката ,ул. „Г.С.Раковски” № 108 ет. 4,

офис 408.а откриването на курса е от 10,00 ч. същия ден.

Цената за един участник е 590 лева / не се начислява ДДС/ и в нея са включени всички разходи по провеждането на обучението – теория и практика, учебни материали, разходи за Държавния изпит и издаване на Свидетелствата за завършен курс за професионална квалификация и кафе-паузи на първия модул. Курсът ще се формира по реда на постъпващите заявки.

Заявки за участие, с копие от платежно нареждане, се изпращатпо ел.път или

по поща най-късно до 02. 04. 2024 г . на адрес:

Съюз по хранителна промишленост                                 

София 1000, ул. Раковски 108, офис 408                              
Тел.: 02/ 987-47-44                                                            

GSM: 0888 /72 24 82 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">ufi_sb@abv.bg                    

Инж. Соня Бургуджиева                                                                                       

                                                  Сумите се превеждат по сметка:

 

Съюз по хранителна промишленост :                    

„Юробанк България” , ФЦ София Окръг                  

BIC код: BPBIBGSF                                                                                  

IBAN: BG 05BPBI 7942 1019 1562 01                        
                                                                                  

Таксите могат да се внесат и в деня на регистрацията, но само след предварителна уговорка.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

от 08.04 - 12.04.2024 год гр. София

Име, презиме и фамилия ........................…………………………………………..…....................................... ЕГН…………………...... Месторабота …………………………………Длъжност.....………………........

П.Код………град………………………ул.№……………………………………Тел…………......

Данни за фактура: Адрес:.......................................................................................................................

ЕИК ………………… М.О.Л. ………………….…………….e-mail..................................................

Декларирам, че предоставените от мен данни могат да бъдат използвани за регистрация на участието ми в курса!

Дата ……………………                                                      Подпис:.........................................