Изберете език:

Съюз по хранителна промишленост към ФНТС София

 

 

 

 

П О К А Н А

за ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ за придобиване на Професионална квалификация по професията“Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”

 

СПЕЦИАЛНОСТ

 

“Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи”

(трета квалификационна степен)

/ от 13.05 - 17.05.2024 год./

В град София

За да се подпомогнат производителите да изпълнят изискванията на Новия Закон за храните и поради големия интерес от страна на фирмите за тази специалност, Съюзът по хранителна промишленост към ФНТС организира това обучение.Според Закона за храните трябва:

Чл. 13. (1) В обект за производство на храни трябва да работи поне едно лице, наето по трудов договор, което има:

1. висше или средно специално образование в областта на хранително-вкусовата промишленост, или

     2. Професионална квалификация по специалност в областта на хранително-вкусовата промишленост в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение, или

3. висше образование по специалност от професионално направление „Ветеринарна медицина“, или

4. висше образование по специалност от професионално направление „медицина“ или „фармация“, когато обектът е за производство на хранителни добавки, храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване, и храни по глава трета, раздел ІІ.

(2) Наемане на лице по трудов договор не се изисква, когато обектът се управлява от бизнес оператор, който отговаря на поне едно от изискванията по ал. 1.

Ние ви предлагаме професионално обучение с ускорен курс по т. 2, при следните условия:

СХП има издадена Лицензия от НАПОО за провеждане на обучение по посочените специалности. Целта на обучението е специалистите от тези браншове за по-кратко време да придобият Свидетелство за завършено професионално обучение. Поради това, че програмата по това обучение е заложена с 480 часа, от които 220 часа теория и 260 часа практика, или това означава 6 месеца, СХП Ви предлага обучението да се проведе задочно, като за целта са планирани 2два модула по 5 / пет/ дни, на които водещи специалисти от тези браншове ще ви запознаят с основните теми от образователния курс. На всеки участник ще бъде раздаден учебен материал, от който трябва да се подготвите за явяване на Държавен изпит пред Комисия.

-          Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавен изпит по теория и практика на професията за валидиране знанията на участниците.

-          Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.

-          Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със “Свидетелство за професионална квалификация” по

      образец на МОН.

Желаещите за участие в обучението задължително трябва да имат завършено средно образование .

Първия модул на обучението ще се проведе на 13, 14, 15, 1и 17. май2024 год. в

гр. София, на адрес: ул. Г С Раковски №108 ет. 1 зала 109. Тогава ще бъдат определени датите за практиката в следващия модул и за Държавния изпит.

Присъствието на I - я модул на всички желаещи за участие в обучението е задължително.

Продължителността на обучение е пет дни по 8 часа. Програмата включва теоретическа и практическа подготовка по различните модули.

Броят на участниците в курса не трябва да бъде повече от 10 и не по-малко от 5 човека. За останалите желаещи ще се организира следващ курс за обучение.

Записването в курса става по реда на пристигане на заявките!

          Курсът ще започне на 13.05.2024от 10,00 ч. Заниманията ще се провеждат в гр. София, на адрес: ул. Г С Раковски № 108 ет. 1 зала 109

Регистрацията на участниците е на 13.05.2024 год. от 9,00 до 10,00 часа, в гр. София,

ул. Г С Раковски № 108, офис 408, ет.4, а откриването на курса е от 10,00 ч. същия ден.

Цената за един участник е 590 лева и в нея са включени всички разходи по провеждането на обучението – теория и практика, учебни материали, разходи за Държавния изпит по теория и практика и издаване на Свидетелствата за завършен курс за професионална квалификация . Курсът ще се формира по реда на постъпващите заявки.

             В цената на курса не е включен хотела.

Заявки за участие, с копие от платежно нареждане, се изпращат на адрес:

Съюз по хранителна промишленост                                 

София 1000, ул. Раковски 108, офис 408                              
Тел. : 02/ 987-47-44                                                            

GSM: 0888 /72 24 82 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">ufi_sb@abv.bg                    

Инж. Соня Бургуджиева                                                  

                                                                                            

Сумите се превеждат по сметка:

 

на Съюз по хранителна промишленост :                    

„Юробанк България” , ФЦ София Окръг                  

BIC код: BPBIBGSF                                                                                  

IBAN: BG 05BPBI 7942 1019 1562 01                        
                                                                                        

Копие от платежното нареждане и заявката с имената на участниците трябва да се изпратят
най-късно до
01. 05. 2024 г.

Таксите могат да се внесат и в деня на регистрацията, но само след предварителна уговорка.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ курс „Зърно” 13 - 17.05.2024 г. София

Име, презиме и фамилия ........................………………………………..................................бранш...............

ЕГН…………………...... Месторабота …………………………………Длъжност.....………………........

П.Код………град………………………ул.№……………………………………Тел………….

Данни за фактура: Адрес на регистрация..............................................................................................

ИН по ЗДДС:……………........................М.О.Л. ………………….…………….e-mail........................

Декларирам, че предоставените от мен данни могат да бъдат използвани за регистрация на участието ми в обучението.

Дата ……………………                                                       Подпис:.........................................