Изберете език:

 

П О К А Н А

за ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ за придобиване на Професионална квалификация част от професия "Работник в животновъдството"

 

                                                                                 

  1 20150115 1637254617

СПЕЦИАЛНОСТ "ПЧЕЛАРСТВО"
(първа квалификационна степен)
 

Развитието на подотрасъл ПЧЕЛАРСТВО е много важен за нашата страна, която има вековни традиции в производството на мед и пчелни продукти.
Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2014 – 2016 г. предвижда финансова помощ за физически и юридически лица, регистрирани като земеделски производители с пчелни семейства.
За да се подпомогнат производителите да изпълнят изискванията на МЗХ и поради големия интерес от тяхна страна, Съюз по хранителна промишленост към ФНТС организира през тази година поредното професионално обучение по специалност „Пчеларство" – І квалификационна степен /част от професия/.
СХП има издадена Лицензия от НАППО за провеждане на обучение по посочената специалност. Целта на обучението е работещите в този бранш за по-кратко време да придобият Удостоверение за професионално обучение. Поради това, че програмата по това обучение е заложена със 150 часа, от които 110 часа теория и 40 часа практика /или целодневно обучение 10 дни/, СХП Ви предлага задочна форма на обучение в рамките на 5 работни дни.
Водещи специалисти от бранша ще ви запознаят с основните теми от образователния курс. На всеки участник ще бъде раздаден учебен материал, от който трябва да се подготви за явяване на ТЕСТ пред Комисия.
Обучението включва следните основни теми:
1. Биология на пчелното семейство
2. Състав на пчелното семейство
3. жилища на пчелите
4. Работа в пчелина и грижи за пчелите
5. Медоносна растителност
6. Болести и неприятели по пчелите

 

Професионалното обучението завършва с полагане на държавен изпит по теория и практика на професията, които се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
Завършеното професионално обучение се удостоверява със
"Удостоверение за професионално обучение" по образец на МОН.

 

Желаещите за участие в обучението задължително трябва да имат завършено средно образование или 10 клас на професионална гимназия

Обучението ще се проведе в Дом на техниката - София, ул. "Г.С.Раковски" № 108, 5 етаж, зала № 503.

Продължителността на обучението е пет дни по 8 часа. Програмата включва теоретическа и практическа подготовка по различните модули.
Броят на участниците в курса не трябва да бъде повече от 15 и не по-малко от 6 човека. За останалите желаещи ще се организира следващ курс за обучение.
Записването в курса става по реда на пристигане на заявките!

Регистрацията на участниците е от 09.00 до 10.00 ч. в СХП, ул. "Г.С.Раковски" 108, офис 408, ет. 4. Откриването на курса е в 10.00 ч.

Цената за един участник е 300 лева без ДДС  и в нея са включени всички разходи по провеждането на обучението. По време на обучението са предвидени кафе-паузи.

По време на обучението курсистите могат да ползват хотел "Славянска беседа" /тел. 02 988 04 41/. В цената на курса не е включен хотела.

Заявки за участие с копие от платежно нареждане, се изпращат на адрес:

Съюз по хранителна промишленост
София 1000, ул. Раковски 108, офис 408
Тел./факс: 02/ 987-47-44
GSM: 0888 /72 24 82 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Инж. Соня Бургуджиева

Сумите се превеждат по сметка:

Съюз по хранителна промишленост
"Юробанк България"; ФЦ София - окръг
BIC код: BPBIBGSF
IBAN: BG05 BPBI 7942 1019 1562 01

Таксата може да бъде внесена и в деня на регистрацията в брой, но само след предварителна уговорка.  

 ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Име, презиме и фамилия ....................................................................

Месторабота .......................................Длъжност...............................

П.Код............град...........................ул.№.............................Тел.............

БУЛСТАТ .....................М.О.Л. ...............................e-mail........................
Дата ........................                         Подпис:.........................