Изберете език:

Съюз по хранителна промишленост - София

 

 

П О К А Н А

за ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ за придобиване на

Професионална квалификация по професията“ЛАБОРАНТ”

 

СПЕЦИАЛНОСТ

 

«Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови

производства”

(трета квалификационна степен)

/ от 27.03. - 31.03.2023 год./

За да се подпомогнат производителите да изпълнят изискванията на Закона за храните и

поради големия интерес от страна на фирмите в този бранш, Съюзът по хранителна промишленост организира това обучение за Лаборант в ХВП.

     СХП има издадена Лицензия от НАППО за провеждане на обучение по посочената специалност. Целта на обучението е специалистите от хранително-вкусовата промишленост за по-кратко време да придобият Свидетелство за завършено професионално обучение по тази специалност.Поради това, че програмата по обучението е заложена с 960 часа, от които 480 часа теория и 480 часа практика, или това означава 6 месеца, СХП Ви предлага обучението да се проведе задочно, като за целта са планирани 2/два/ модула по 5 / пет/ дни, на които водещи специалисти ще ви запознаят с основните теми от образователния курс. На всеки участник ще бъде раздаден учебен материал, от който трябва да се подготви за явяване на Държавен изпит пред Комисия.Обучението включва следните основни теми:

       Обща задължителна професионална подготовка – ЗБУТ, хигиена на храните,

       микробиология и др.

Специфична задължителна професионална подготовка:

      

      Класически химикоаналитични (мокри) методи за анализ на храни

       Инструментални физикохимични и физични методи за анализ на храни

       Органична химия

       Специализирани програмни продукти за математико-статистическа обработка

       на аналитичните резултати.

       Технологичен контрол върху химическия състав и физикохимичните свойства на суровини, полуфабрикати, добавки и продукти от хранително-вкусовата промишленост

       Технологии в хранително-вкусовата промишленост

      

     Курсът е предназначенза специалисти и лаборанти, работещи в лабораториите за контрол на различните физикохимични и микробиологични показатели на храни и напитки и добавки за тях, ръководители и служители, които внедряват и отговарят за изграждане и поддържане на системите за управление в областта на качеството и безопасността на храните във фирми и предприятия, произвеждащи и продаващи храни и напитки, складове за храни, специалисти от вериги хотели и ресторанти и др. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията “ ЛАБОРАНТ” и специалност “ Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства

- Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавен изпит по теория и практика на професията.

- Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.

- Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със “Свидетелство за професионална квалификация” по образец на МОН.

Желаещите за участие в обучението задължително трябва да имат завършено средно образование .

Обучението ще се организира съобразно бранша, в който работят кандидатите за курса.

Първият модул на обучението / теория/ ще се проведе на 27, 28, 29, 30 и 31. март.2023 год. в Дом на техниката в София, ул. “Г.С.Раковски” № 108, 1 етаж, зала № 109. Тогава ще бъдат съобщени и другите дати за теорията и практиката на следващия модул.

Присъствието на 1 модул на всички желаещи за участие в обучението е задължително.

Продължителността на обучение е пет дни по 8 часа.

Програмата включва теоретическа и практическа подготовка по различните модули.

Броят на участниците в курса не трябва да бъде повече от 12 и не по-малко от 6 човека. За останалите желаещи ще се организира следващ курс за обучение.

Записването в курса става по реда на пристигане на заявките!

          Курсът ще започне на 27.03.2023 от 10,00 часа. Заниманията ще се провеждат в
Дом на техниката, гр. София, ул.”Г.С.Раковски” 108, 5 етаж, зала № 109.

Регистрацията на участниците е на 27.03.2023 год. от 9,00 до 9,45 часа в офис 408, 4 етаж.,

а откриването на курса е от 10,00 ч. същия ден.

     Цената за един участник е 580 лева / не се начислява ДДС/ и в нея са включени всички разходи по провеждането на обучението – теория в зала и практика в заводски и учебни лаборатории, учебни материали, разходи за Държавния изпит и издаване на Свидетелствата за завършен курс за професионална квалификация, кафе-паузи и закуски за първия модул. Курсът ще се формира по реда на постъпващите заявки.

     По време на обучението курсистите могат да ползват хотел “Славянска беседа”-

тел. 02/ 988-04-41 по предварителна заявка. Участниците сами правят резервациите за спане на посочения телефон. В цената на курса не е включен хотела.

Заявки за участие, с копие от платежно нареждане, се изпращат на адрес:

Съюз по хранителна промишленост                                 

София 1000, ул. Раковски 108, офис 408                              
Тел./факс: 02/ 987-47-44                                                            

GSM: 0888 /72 24 82 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">ufi_sb@abv.bg                    

Инж. Соня Бургуджиева    

                                              

Сумите се превеждат по сметка:Съюз по хранителна промишленост

                                       „Юробанк България” , ФЦ София Окръг                  

                                       BIC код: BPBIBGSF                                                                                  

                             IBAN: BG 05BPBI 7942 1019 1562 01                        

Копие от платежното нареждане и заявката с имената на участниците трябва да се изпратят
най-късно до 21. 03. 2023 г.Таксите могат да се внесат и в деня на регистрацията, но само след предварителна уговорка

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

в курс професия “ЛАБОРАНТ” в ХВП 27-31.03.2023

Име, презиме и фамилия ........................…………………………………………..…....................................... ЕГН…………………...... Месторабота …………………………………Длъжност.....………………........

Сл. Адрес:П.Код……град………………………ул.№………………………Тел………….............

Данни за фактура: ЕИК …………………Адрес:......................................................

М.О.Л. ………………….…………….                     e-mail........................

Дата ……………………                                                       Подпис:.................................