Изберете език:

Съюз по хранителна промишленост -  София

 

 

 

П О К А Н А

за ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ за придобиване на Професионална квалификация по професията“Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”

 

СПЕЦИАЛНОСТ

 

“Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия”

(трета квалификационна степен)

/ от 16.09 - 20.09.2019 год./

За да се подпомогнат производителите да изпълнят изискванията на Закона за храните и

поради големия интерес от страна на фирмите в този бранш, Съюзът по хранителна промишленост към организира отново това обучение в гр. София.

Според Закона за храните, чл 23. (2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2003 г., в сила от 1.01.2005 г.) във всеки обект за производство на храни трябва да работи лице, назначено по трудов договор, което притежава висше или средно специално образование в областта на хранителната промишленост или има придобита квалификация в същата област по Закона за занаятите. Не се изисква назначаване на специалист, ако лицето по чл. 14, ал. 1, т. 6 отговаря на това условие.

СХП има издадена Лицензия от НАППО за провеждане на обучение по посочените специалности. Целта на обучението е специалистите от тези браншове за по-кратко време да придобият Свидетелство за завършено професионално обучение. Поради това, че програмата по това обучение е заложена с 960 часа или това означава 6 месеца, СХП Ви предлага обучението да се проведе задочно, като за целта са планирани 2 / два/ модула по 5 / пет/ дни, на които водещи специалисти от тези браншове ще ви запознаят с основните теми от образователния курс. Практиката се провежда в специализирани работилници.На всеки участник ще бъде раздаден учебен материал и програма, от които трябва да се подготвите за явяване на Държавен изпит пред Комисия за валидиране на неговите знания.

-          Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавен изпит по теория и практика на професията.

-          Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.

-          Обучението се провежда от квалифицирани преподаватели по специалността

-         Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със “Свидетелство за професионална квалификация” по образец на МОН.

Желаещите за участие в обучението задължително трябва да имат завършено средно образование или 10 клас на професионална гимназия.

Първият модул на обучението ще се проведе на 16, 17 , 18 , 19 и 20. септември .2019 год. в Дом на техниката в София, ул. “Г.С.Раковски” № 108, 5 етаж, зала № 503. Тогава ще бъде съобщена и датата за втория модул.Регистрацията е на 4 етаж, офис 408.

Присъствието на І -я модул на всички желаещи за участие в обучението е задължително.

         Продължителността на обучение е пет дни по 8 часа. Програмата включва теоретическа и практическа подготовка по различните модули.

Броят на участниците в курса не трябва да бъде повече от 10 човека и по-малко от 5

човека. За останалите желаещи ще се организира следващ курс за обучение.

Записването в курса става по реда на пристигане на заявките!

          Курсът ще започне на 16. 09 .2019 год. Заниманията ще се провеждат в
Дом на техниката, гр. София, ул.”Г.С.Раковски” 108, 5 етаж, зала № 503

 

Регистрацията на участниците е на 16.09.2019 год. от 9,00 до 10,30 часа в офис 408, 4 етаж , а откриването на курса е от 10,30 ч. същия ден.

     Таксата за един участник е 550 лева, освободена от ДДС и в нея са включени всички разходи по провеждане на обучението – теория и практика, учебни материали,материали за практическите занятия, разходи за Държавния изпит и издаване на Свидетелствата за завършен курс за професионална квалификация, кафе-паузи и закуски .

По време на обучението курсистите могат да ползват хотел “Славянска беседа”-

тел. 02/ 988-04-41; по предварителна заявка. Участниците сами правят резервациите за спане на посочения телефон. В цената на курса не е включен хотелът.

Заявки за участие, с копие от платежно нареждане, се изпращат до 11.09.2019 г.на адрес:

Съюз по хранителна промишленост                                 

София 1000, ул. Раковски 108, офис 408                              
Тел./факс: 02/ 987-47-44                                                            

GSM: 0888 /72 24 82 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.                    

Инж. Соня Бургуджиева                                                  

                                                                                            

                                                  

Сумите се превеждат по сметка:

Банкова сметка на Съюз по хранителна промишленост :                    

„Юробанк България” , ФЦ София Окръг                  

BIC код: BPBIBGSF                                                                                  

IBAN: BG 05BPBI 7942 1019 1562 01                      
                                                                                        

Копие от платежното нареждане и заявката с имената на участниците трябва да се изпратят
най-късно до 11. 09. 2019 г.

Таксите могат да се внесат и в деня на регистрацията, но само след предварителна уговорка.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ за курс

Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия”

Име, презиме и фамилия ........................…………………………………………..…....................................... ЕГН…………………...... Месторабота …………………………………Длъжност.....………………........

П.Код…………град………………………ул.№……………………………………Тел………….

Данни за фактура: Адрес:............................................................................................................

ИН по ЗДДС:   …………………       М.О.Л. ………………….…………….e-mail........................

Декларирам, че предоставените от мен данни могат да бъдат използвани за регистрация на участието ми в обучението

Дата ……………………                                                       Подпис:.........................................

Labor
banner2 - месомания
BELLA
TUV