Изберете език:

Съюз по хранителна промишленост

 

П О К А Н А

за ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ за придобиване на Професионална квалификация по професията“Техник-технолог по качеството на храни и напитки”

 

СПЕЦИАЛНОСТ

 

“Техник-технолог по качеството на храни и напитки”

(трета квалификационна степен)

/ от 11.03. - 15.03.2019 год./

За да се подпомогнат производителите да изпълнят изискванията на Закона за храните и

поради големия интерес от страна на фирмите в този бранш, Съюзът по хранителна промишленост към ФНТС организира това обучение.

     СХП има издадена Лицензия от НАППО за провеждане на обучение по посочената специалност. Целта на обучението е специалистите от хранително-вкусовата промишленост за по-кратко време да придобият Свидетелство за завършено професионално обучение по тази специалност.Поради това, че програмата по обучението е заложена с 960 часа, от които 460 часа теория и 500 часа практика, или това означава 6 месеца, СХП Ви предлага обучението да се проведе задочно, като за целта са планирани 2 / два/ модула по 5 / пет/ дни, на които водещи специалисти ще ви запознаят с основните теми от образователния курс. На всеки участник ще бъде раздаден учебен материал, от който трябва да се подготви за явяване на Държавен изпит пред Комисия.Обучението включва следните основни теми:

       Обща задължителна професионална подготовка – ЗБУТ, икономика, фирмено дело ,    микробиология, процеси и апарати и др.

Специфична задължителна професионална подготовка:

      

     Класически химикоаналитични (мокри) методи за анализ на храни

Инструментални физикохимични и физични методи за анализ на храни

       Биохимия на храните

    Специализирани програмни продукти за математико-статистическа обработка

     на аналитичните резултати.

     Технологичен контрол върху химическия състав и физикохимичните свойства на

     суровини, полуфабрикати, добавки и продукти от хранително-вкусовата промишленост

       Технологии в хранително-вкусовата промишленост

       Системи за управление на безопасността на храните – въвеждане и вътрешен одит    /НАССР/,БДС-ISO ,22000:2006,CodexAlimentarius,ISO 19001 и ISO 22003

       Български и европейски нормативни документи взети предвид при разработването на системите за управление на качеството, условията на труд и безопасността на хранителните продукти

     Курсът е предназначенза специалисти , работещи в лабораториите за контрол на различните физикохимични и микробиологични показатели на храни и напитки и добавки за тях, ръководители и служители, които внедряват и отговарят за изграждане и поддържане на системите за управление в областта на качеството и безопасността на храните във фирми и предприятия, произвеждащи и продаващи храни и напитки, складове за храни, специалисти от вериги хотели и ресторанти, консултантски фирми и др.

- Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията “Техник –технолог по качеството на храни” и специалност “Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”.

- Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавен изпит по теория и практика на професията.

- Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.

- Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със “Свидетелство за професионална квалификация” по образец на МОН.

Желаещите за участие в обучението задължително трябва да имат завършено средно образование .

Обучението ще се организира съобразно бранша, в който работят кандидатите за курса.

Първият модул на обучението / теория/ ще се проведе на 11, 12, 13, 14 и 15. март.2019 год. в Дом на техниката в София, ул. “Г.С.Раковски” № 108, 5 етаж, зала № 503. Тогава ще бъдат съобщени и другите дати за теорията и практиката на следващия модул.

Присъствието на 1 модул на всички желаещи за участие в обучението е задължително.

Продължителността на обучение е пет дни по 8 часа.

Програмата включва теоретическа и практическа подготовка по различните модули.

Броят на участниците в курса не трябва да бъде повече от 12 и не по-малко от 5 човека. За останалите желаещи ще се организира следващ курс за обучение.

Записването в курса става по реда на пристигане на заявките!

          Курсът ще започне на 11.03.2019 от 10,00 часа. Заниманията ще се провеждат в
Дом на техниката, гр. София, ул.”Г.С.Раковски” 108, 5 етаж, зала № 503.

Регистрацията на участниците е на 11.03.2019 год. от 9,00 до 9,45 часа в офис 408, 4 етаж.,

а откриването на курса е от 10,00 ч. същия ден.

     Цената за един участник е 550 лева / не се начислява ДДС/ и в нея са включени всички разходи по провеждането на обучението – теория в зала и практика в заводски и учебни лаборатории, учебни материали, разходи за Държавния изпит и издаване на Свидетелствата за завършен курс за професионална квалификация, кафе-паузи и закуски за първия модул. Курсът ще се формира по реда на постъпващите заявки.

     По време на обучението курсистите могат да ползват хотел “Славянска беседа”-

тел. 02/ 988-04-41 по предварителна заявка. Участниците сами правят резервациите за спане на посочения телефон. В цената на курса не е включен хотела.

Заявки за участие, с копие от платежно нареждане, се изпращат на адрес:

Съюз по хранителна промишленост                                 

София 1000, ул. Раковски 108, офис 408                              
Тел./факс: 02/ 987-47-44                                                            

GSM: 0888 /72 24 82 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">ufi_sb@abv.bg                    

Инж. Соня Бургуджиева                                                  

Сумите се превеждат по сметка:Съюз по хранителна промишленост

                                       „Юробанк България” , ФЦ София Окръг                  

                                       BIC код: BPBIBGSF                                                                                  

                             IBAN: BG 05BPBI 7942 1019 1562 01                        

Копие от платежното нареждане и заявката с имената на участниците трябва да се изпратят
най-късно до 06. 03. 2019 г.Таксите могат да се внесат и в деня на регистрацията, но само след предварителна уговорка.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ за курс 11.03 -15.03.2019 качество

Име, презиме и фамилия ........................…………………………………………..…....................................... ЕГН…………………...... Месторабота …………………………………Длъжност.....………………

Сл. Адрес:П.Код……град………………………ул.№………………………… Тел………….Данни за фактура: ЕИК …………………Адрес:......................................................

М.О.Л. ………………….…………….                     e-mail........................

Декларирам, че предоставените от мен данни могат да бъдат използвани за регистрация на участието ми в курса!

Дата ……………………                                                       Подпис:.........................................