Изберете език:

П О К А Н А
за ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ за придобиване на Професионална квалификация по професията "Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост"
СПЕЦИАЛНОСТ
"Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия"
(трета квалификационна степен)
/от 12 .05 - 16 .05.201 4 год./


За да се подпомогнат производителите да изпълнят изискванията на Закона за храните и
поради големия интерес от страна на фирмите в този бранш, Съюзът по хранителна промишленост към ФНТС организира отново това обучение.
Според Закона за храните, чл 23. (2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2003 г., в сила от 1.01.2005 г.) във всеки обект за производство на храни трябва да работи лице, назначено по трудов договор, което притежава висше или средно специално образование в областта на хранителната промишленост или има придобита квалификация в същата област по Закона за занаятите. Не се изисква назначаване на специалист, ако лицето по чл. 14, ал. 1, т. 6 отговаря на това условие.
СХП има издадена Лицензия от НАППО за провеждане на обучение по посочените специалности. Целта на обучението е специалистите от тези браншове за по-кратко време да придобият Свидетелство за завършено професионално обучение. Поради това, че програмата по това обучение е заложена с 960 часа, от които 364 часа теория и 596 часа практика, или това означава 6 месеца, СХП Ви предлага обучението да се проведе задочно, като за целта са планирани 2 /два/ модула по 5 /пет/ дни, на които водещи специалисти от тези браншове ще ви запознаят с основните теми от образователния курс. Практиката се провежда в специализирани работилници.На всеки участник ще бъде раздаден учебен материал и програма, от които трябва да се подготвите за явяване на Държавен изпит пред Комисия за валидиране на неговите знания.
- Трета квалификацион на степен се равнява на завършен 13 клас на професионална гимназия.
- Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавен изпит по теория и практика на професията.
- Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
- Обучението се провежда от квалифицирани преподаватели по специалността
- Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със "Свидетелство за професионална квалификация" по образец на МОН.
Желаещите за участие в обучението задължително трябва да имат завършено средно образование или 10 клас на професионална гимназия .
Първият модул на обучението ще се проведе на 12, 13, 14, 15 и 16 май 2014 год. в Дом на техниката в София, ул. "Г.С.Раковски" № 108, 1 етаж, зала № 108. Тогава ще бъде съобщена и датата за втория модул.
Присъствието на І -я модул на всички желаещи за участие в обучението е задължително.
Продължителността на обучение е пет дни по 8 часа. Програмата включва теоретическа и практическа подготовка по различните модули.
Броят на участниците в курса не трябва да бъде повече от 12 човека и по-малко от 6 човека. За останалите желаещи ще се организира следващ курс за обучение.
Записването в курса става по реда на пристигане на заявките!
Курсът ще започне на 12.05.2014 год. Заниманията ще се провеждат в
Дом на техниката, гр. София, ул."Г.С.Раковски" 108, 1 етаж, зала № 108
Регистрацията на участниците е на 12.05.2014 год. от 10,00 до 11,00 часа в офис 408, 4 етаж.,
а откриването на курса е от 11,00 ч. същия ден.
Цената за един участник е 550 лева и в нея са включени всички разходи по провеждане на обучението – теория и практика, учебни материали,материали за практическите занятия, разходи за Държавния изпит и издаване на Свидетелствата за завършен курс за професионална квалификация, кафе-паузи и закуски .
По време на обучението курсистите могат да ползват хотел "Славянска беседа"- тел. 02/ 988-04-41; хотел "Хемус"- тел.02/ 816 50 00 по предварителна заявка. Участниците сами правят резервациите за спане на посочения телефон. В цената на курса не е включен хотела.


Заявки за участие, с копие от платежно нареждане, се изпращат на адрес:


Съюз по хранителна промишленост
София 1000, ул. Раковски 108, офис 408
Тел./факс: 02/ 987-47-44
GSM: 0888 /72 24 82 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Инж. Соня Бургуджиева


Сумите се превеждат по сметка:


Банкова сметка на Съюз по хранителна промишленост :
„Юробанк България" , ФЦ София Окръг
BIC код: BPBIBGSF
IBAN : BG 05 BPBI 7942 1019 1562 01

 

Копие от платежното нареждане и заявката с имената на участниците трябва да се изпратят
най-късно до 08. 05. 2014 г.
Таксите могат да се внесат и в деня на регистрацията, но само след предварителна уговорка.


ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ


Име, презиме и фамилия .................................................................................................................... ЕГН........................... Месторабота .......................................Длъжност...............................
П.Код ... .........град...........................ул.№..........................................Тел.............
Данни за фактура: Адрес:............................................................................................................
ИН по ЗДДС: ..................... М.О.Л. ...................................... e - mail ........................
Дата ........................ Подпис:.........................................

Labor
banner2 - месомания
BELLA
TUV