Изберете език:

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ поЛицензията от НАПОО

 

21 Изкуства

213. Аудиовизуални техники и производство на медийни продукти

професия - 213070 Графичен дизайнер

специалност -2130701 Графичен дизайн

 

КОД34. СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ

 

І . Професионално направление Маркетинг и реклама, код 342

1. Професия Сътрудник в маркетингови дейности, код 342020

1.1 Специалност Маркетингови проучвания, код3420201 , ІІ степен

 

II. Професионално направление Администрация и управление, код 345

Код 345. Стопанско управление и администрация

 

1.Професия „ Оперативен счетоводител” 344010

специалност „ Оперативно счетоводство ” код 3440101

 

2. Професия Сътрудник в бизнес – услуги, код 345040

2.1 Специалност Бизнес – услуги, код 3450401 , ІІ степен

 

3. Професия Сътрудник в малък и среден бизнес, код 345050

3.1 Специалност Малък и среден бизнес, код 3450501, ІІ степен

 

4. Професия Икономист, код 345120

4.1 Специалност Индустрия, код 3451201, ІІІ степен

4.2 Специалност Търговия , код 3451202 , ІІІ степен

4.3 Специалност Земеделско стопанство, код 3451203, ІІІ степен

4.4 Специалност Икономика и мениджмънт , код 3451204 , ІІІ степен

 

III. Професионално направление Секретарски и административни офис дейности, 346

 

1. Професия Офис – мениджър, код 346010

1.1 Специалност Бизнес – администрация, код 3460101, , ІІІ степен

 

2. Професия „ Касиер” 345060

Специалност „ Касиер” код 3450601

 

3.Професия „Продавач – консултант” код 341020

Специалност „ Продавач – консултант” код 3410201

 

4.Професия „ Оператор на компютър „ код 345100

Специалност „ Текстообработване” код 3451001

 

5.Професия „ Офис секретар” код 346020

Спецалност „ Административно обслужване” код 3460201

 

6.Професия „ Снабдител” 345080

Специалност „Снабдител” 3450801

 

IV . Професионално направление Компютърни науки 481

 

1. Професия Програмист - 481010

1.1 Специалност Програмно осигуряване 4810101 II степен

 

V . Професионално направление Приложна информатика 482

 

 

1. Професия Организатор Интернет приложения 482040

1.1 Специалност Електронна търговия 4820401 III степен

 

Код 52. ТЕХНИКА

 

Код 524 Професия 524040 Лаборант

Специалност 5240402 Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства

 

КОД 54. ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА

 

Код 541. Производство на храни и напитки

 

  1. Професия – 541010 Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

специалност „ Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи” 5410101

специалност „ Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия” 5410102

специалност „ Производство и преработка на мляко и млечни продукти” 5410103

специалност „ Производство на месо, месни продукти и риба” 5410104

специалност „Производство на консерви” 5410105

специалност „ Производство на алкохолни и безалкохолни напитки” 5410106

специалност „ Производство на захар и захарни изделия” 5410107

специалност – „ Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла „ 5410109 ІІІ-та степен на професионална квалификация

 

  1. Професия – 541020 Оператор в хранително-вкусовата промишленост

специалност „Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи” 5410201

специалност „ Производство и преработка на мляко и млечни продукти” 5410202

специалност „ Производство на месо, месни продукти и риба” 5410203

специалност „Производство на консерви” 5410204

специалност „ Производство на алкохолни и безалкохолни напитки” 5410205

специалност „ Производство на захар и захарни изделия” 5410206

специалност – „ Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла „ 5410208

 

  1. Професия – 541030 Хлебар – сладкар

специалност „ Производство на хляб и хлебни изделия” 5410301

специалност „ Производство на сладкарски изделия” 5410302

специалност „ Декорация на сладкарски изделия „ 5410303 ІІ-ра степен на професионална квалификация

 

  1. Професия „ Работник в хранително-вкусовата промишленост „ 541050

специалност „ Хранително – вкусова промишленост” 5410501

 

5. Професия – 541060 Техник-технолог по качеството на храни и напитки

специалност – 5410601 Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки, ІІІ-та степен на професионална квалификация

 

КОД 62 СЕЛСКО СТОПАНСТВО

 

Код 621. Селско стопанство

 

1. Професия “ Техник -растениевъд” 621010

Специалност 6210101 ” Полевъдство”

Специалност 6210102 ” Зеленчукопроизводство”

Специалност 6210103 ” Трайни насаждения”

Специалност 6210105 ” Тютюнопроизводство”

Специалност 6210106 ” Гъбопроизводство”

Специалност 6210107 ” Растителна защита и агрохимия ”

 

2. Професия „Техник в лозарството” 621020

Специалност „ Лозаровинарство” 6210201 ІІІ степен

 

3. Професия „ Растениевъд” код 621030

Специалност „ Растениевъдство” код 6210301

 

4. Професия “Техник - животновъд” 621040

Специалност 6210401 “ Говедовъдство”

Специалност 6210402 ” Овцевъдство”

Специалност 6210403 ” Свиневъдство”

Специалност 6210404 “ Птицевъдство”

 

5. Професия „ Животновъд „ код 621050

Специалност „ Животновъдство” код 6210501

 

6. Професия „ Лозаровинар” 621090

Специалност „ Лозаровинарство” код 6210901

 

7. Професия “ Работник в растениевъдството” 621110

Специалност 6211101 “ Зеленчукопроизводство”

Специалност 6211102 ” Трайни насаждения”

 

8.Професия “ Работник в животновъдството ” 621120

Специалност 6211201 “ Говедовъдство и биволовъдство”

Специалност 6211202 ” Овцевъдство и козевъдство”

Специалност 6211203 ” Свиневъдство”

Специалност 6211204 “ Птицевъдство”

Специалност 6211205 ” Зайцевъдство”

Специалност 6211206 “ Пчеларство”

 

Код 622. Озеленяване и цветарство

 

1. Професия “ Озеленител ” 622020

Специалност 6220201 “ Цветарство”

Специалност 6220202 “ Парково строителство и озеленяване”

 

. Професионално направление Социална работа и консултиране 762

 

1. Професия Социален асистент 762040

2.1 Специалност Подпомагане на деца7620401 II степен

2.2 Специалност Подпомагане на възрастни 7620402 II степен

 

Код 81Услуги за личността

 

Код 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

 

1.Професия „ Хотелиер „ код 811010

Специалност „ Организация на хотелиерството” код 8110101

 

2.Професия „ Администратор в хотелиерство „ код 811020

Специалност „ Организация на обслужването в хотелиерството „ код 8110201

 

3.Професия „ Камериер” код 811030

Специалност „ Хотелиерство” код 8110301

 

4.Професия „ Портиер – пиколо” , код 811040

Специалност „ Хотелиерство „ код 8110401

 

  1. Професия „ Ресторантьор „ код 811060

Специалност „ Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения” код 8110602

Специалност „ Кетеринг” , код 8110603

 

  1. Професия „ Готвач” ,код 811070

Специалност „ Производство на кулинарни изделия и напитки” код 8110701

 

  1. Професия „ Сервитьор – барман” , код 811080

Специалност „ Обслужване в заведения за обществено хранене” код 8110801

 

  1. Професия „ Работник в заведенията за хранене и развлечения” код 811090

Специалност „ Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения” код 8110901

Специалност „ Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения”

Код 8110902

 

VІI . Професионално направление Пътувания, туризъм и свободно време 812

 

1. Професия Аниматор в туризма 812040

1.1 Специалност Туристическа анимация 8120402 III степен

 

9 . Професия „ Фризьор” код 815010

Специалност „Фризьорство” 8150101

 

10. Професия „ Козметик” код 815020

Специалност „ Козметика” код 8150201

 

Професионално направление Технологии за опазване на околната среда 851

 

1. Професия Еколог код 851010

1.1 Специалност Екология и опазване на околната среда, 8510101