Изберете език:

                                                                                                                                                                                       

    

                                                                                                                                                                                       

     СЪЮЗ ПО ХРАНИТЕЛНА   ПРОМИШЛЕНОСТ                                                          

  

ПОКАНА

Национален двудневен научно - практически курс

IFS (INTERNATIONAL FOOD STANDARD ) -

ISSUE 8 МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА ХРАНИТЕ  ,ВЕРСИЯ 8 ,

BRC-GLOBAL STANDARD   FOR FOOD SAFETY, ISSUE 9/ГЛОБАЛЕН СТАНДАРТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, ВЕРСИЯ 9/

«ВЪВЕЖДАНЕ и ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ НА HACCP СИСТЕМА»

/ Codex Alimentarius- ISO 22000-2018 и FSSC 22000/ISO 22002/» ,ISO 19011/2018 и ISO 22005,

14 и 15.декември . 2023 год

Гр. София

ТЕМИ:

  • Основни принципи на НАССР системата – разработване, въвеждане и одитиране. Основни изисквания на Codex Alimentarius
  • Вътрешен одит на системите за управление на безопасността на храните –по изискванията на FSSC 22000/ISO 22002 (FoodSafetySystemCertification),
  • Общи принципи и прилагане на законодателството (R – 178/2002) на ЕС в областта за осигуряване на проследимост на храните
  • Запознаванесъсстандартите IFS 8(INTERNATIONAL FOOD STANDARD ) и BRC9-GLOBAL STANDARD   FOR FOOD SAFETY

Целта на курса:

Обучение на участниците по стандартите IFS 8(INTERNATIONAL FOOD STANDARD ) и BRC9-GLOBAL STANDARD   FOR FOOD SAFETY , НАССР системата, одитирането й, управлението на документи. Представяне на стандартите    IFS 8(INTERNATIONAL FOOD STANDARD ) и BRC9-GLOBAL STANDARD   FOR FOOD SAFETY, който съдържа изисквания на два стандарта , изисквания към разработването, внедряването и сертифицирането на система за управление на безопасността на храните и е част от нормативните изисквания на Закона за храните /чл.39 от Преходните и заключителни разпоредби/

Сертификатите за съответствие IFS 8(INTERNATIONAL FOOD STANDARD ) и BRC9-GLOBAL STANDARD   FOR FOOD SAFETYсе приемат от големите търговски вериги, напр. МЕТРО и чуждестранни партньори .Подготовката на специалисти от фирмите от хранителната верига по горепосочените дейности е необходима за етапите на внедряване, поддържане и одитиране на СУКБХ системата.

       Курсът е предназначенза ръководители на фирми и служители, които отговарят за изграждане и/или поддържане на системите и документацията за управление на безопасността и качеството на храните във фирми и предприятия, които произвеждат и продават храни и напитки, складове за храни, специалисти от вериги хотели и ресторанти, консултантски фирми .

При завършване на курса се провежда тест за оценка на познаване и владеене на материала от всеки участник, като успешно преминалите курса получават Сертификат за успешно завършено обучение.

2. ПРОГРАМА НА КУРСА

Основни теми

 

I. Изисквания на IFS 8(INTERNATIONAL FOOD STANDARD ) и BRC9-GLOBAL STANDARD   FOR FOOD SAFETY. Актуализация на методите и верификация

ІI . Основни изисквания и въведение ISO 22000-2018 и FSSC 22000/ISO 22002

           1. Основи на системите за управление на безопасността на храните (СУБХ).                         Хранителна верига.

           2. Принципи и практика. Необходима документация.

ІII. Осигуряване проследимостта на храните

         Лекция и Упражнения – групова работа

IV. Изисквания на ISO 19011/2018 към одиторите

             1.Теория на одитите, видове одити.

             2. Изисквания към провеждане и документиране на одити. Резултати от одити.

             3. Разработване на документи и одитиране на разработени документ

             4. Упражнения – групова работа

V.Изисквания и процедури за IFS и BRC- стандартите

               

                Лектор: инж. Константин Кръстев – ръководител Орган по

сертификация на ТЮФ

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ - 14 и 15.12.2023, гр.София

Име и фамилия ……………………………………………………......................................

ЕГН………………………………………………E- mail…………………………………….

Месторабота…………………………………, бранш....................., Длъжност.....…………..

П.Код………… град……………………… ул.№…………………………………Тел………..........

Данни за фактура: Адрес…………………ИН по ЗДДС.................................................... М.О.Л. …………….…………….

Декларирам, че предоставените от мен данни могат да бъдат използвани за регистрация на участието ми в обучението

Дата ……………………                                     Подпис:.........................................

Тази заявка следва да се изпрати в срок до 11.декември .2023 г. по ел.път или на адрес:

София 1000, ул. Раковски 108, офис 408, Съюз по хранителна промишленост

УКАЗАНИЯ

1. Заявката за участие съгласно приложения формуляр се изпраща в срок до 11.12. 2023 г. заедно с копие от платежното нареждане за преведена такса.

-          Приемат се и заявки по телефон или факс, както и чрез e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">ufi_sb@abv.bg

2. Таксата за участие е 290 лв. без ДДС.Таксите по банков път се превеждат с ДДС

-          За редовни членове на СХП таксата за участие е 270 лв. без ДДС

-          В таксата са включени материалите за участниците, кафе-паузи и закуски, сертификати.

3. Регистрацията на участниците е на 14.12.23 год.от 9,00 до 9,45 часа на 4 етаж, офис 408

Занятията се провеждат в зала № 312 на 3 етаж, Дом на техниката ,ул.”Г.С.Раковски” 108 София

1 ден – от 10,00–17,00 часа с кафе-пауза (11,00-11,15) и обедна почивка (12,30-13,00). 2 ден – занятията започват от 9,00 и завършват в 17.00 часа, с две кафе-паузи
(11,00-11,15; 15,00-15,15 ч); обедна почивка (12,30 –13,00);

 

Сумите се превеждат по сметка:                                     АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:                                                                                 

Съюз по хранителна промишленост                      Съюз по хранителна промишленост

„Юробанк България” ФЦ София Окръг                   София 1000, ул. Раковски 108, офис 408

BIC код: BPBIBGSF                                                         Тел/Факс: (02) 987-47-44,                                  

IBAN: BG 05BPBI 7942 1019 1562 01                           инж. Бургуджиева, GSM 0888 72 24 82;  
                                                                                             e-mail:
ufi_sb@abv.bg