Изберете език:

         Съюз по хранителна промишленост  

                     УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ГР. ПЛОВДИВ

         БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ  

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ                                                

 

ПОКАНА

Национална младежка научно-практическа

конференция с международно участие

22 . 02. 2019 г.

Актуални проблеми на хранително-вкусовата индустрия според най-съвременните изисквания на българската и

европейска нормативна уредба

предварителни теми:

здравословното хранене – проблеми и решения

биологично производство на храни

хранителни добавки и добавки в храни – вредни и полезни

ЕНЕРГИЙНА СТОЙНОСТ НА ХРАНИТЕ , ЕТИКЕТИРАНЕ

опаковки за здравословните храни

ПРОСЛЕДИМОСТ,ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ,стандарти за търговия

Защита на системите за самоконтрол

НОВИ ПРОДУКТИ В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

Гр. ПЛОВДИВ

МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА

ПАЛАТА № 7

Петък , 22 февруари, 2019 г.     

                                         Начало:   10,00 часа

 • Хранителни добавки и добавки в храни – регулиране и съвременни законодателни изисквания.

- Общи принципи и разрешителни процедури за добавките, ензишмите и ароматизантите в храните съгл. Регламент (EC) №1331/2008
- Общностни списъци, употреба и етикетиране на разрешените добавки в храните съгл. Регламент (EC) №1333/2008
- Общностен списък, употреба и етикетиране на на разрешените ензими в храните съгл. Регламент (EC) №1332/2008
- Общностен списък, употреба и етикетиране на разрешените ароматизантни и определени съставки с ароматични свойства в храните съгл. Регламент (EC) №1334/2008
- Актуални проблеми свързани с употребата на добавките в технологичната практика.

 • Презентация на БАБХ

- Общи и специфични изисквания към хранителните добавки. Условия за употреба на витамини, минерални вещества, растения и екстракти от тях в хранителните добавки съгл. Наредба №47/2004 г. на МЗ и Директива 2002/46/ЕО

- Етикетиране, пускане на пазара и контрол върху хранителните добавки съгл. Наредба №47/2004 на МЗ и Директива 2002/46/ЕО., ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ

 • Презентация

Министерство на земеделието, храните и горите

             Нови, утвърдени стандарти за месни продукти”Стара планина”

             Енергийна стойност на храните , етикетиране , съставяне на етикети

 • Промени в националното законодателство за биологични производства на храни

                                                                               МЗХГ

 • Презентация

                                                           ИЛ РВС – Пловдив, София

 • Презентации

         Професионална гимназия по хранителни технологии и техника,     гр.Пловдив

 • Презентации

                                                               Преподаватели и студенти от УХТ

 • Изисквания към оценката на риска. Проследимост.
 • Изисквания към опаковките за здравословни храни

                                                                     Изпитвателна лаборатория - Алмитест, София

 • Презентация

                                                     Институт за изследване и развитие на храните - гр. Пловдив

 • Презентация

Пам Медика

 • Запознаване със стандартите, създадени и прилагани от търговските вериги в ЕС – ВRC, IFS и др. за търговия в различните европейски държави и в България.Преход на СУБХ към IFS
 • Нови продукти в хранителната индустрия

Лектори УХТ

 • Защита на системите за самоконтрол

БАБХ

 • Кръгла маса -       въпроси към лекторите -проф.Йордан Гогов ,преподаватели от УХТ, от БАБХ, от ИИРХ и др.

ЦЕЛ на конференцията: Запознаване на участниците с актуалните проблеми, свързани с най-новите изисквания към производителите на храни, напитки, добавки, машини и др.

Практически упражнения и дискусия по всички въпроси, вълнуващи производителите от хранителния бранш относно проверка от контролните органи от Българските ведомства и ЕС.

Участници: Конференцията ще бъде полезен за собственици на фирми, управители, мениджъри по качеството, производствени и търговски директори на предприятия, вътрешни одитори, специалисти от производствени отдели, РЗИ и БАБХ, научни звена, заведения и други специалисти от предприятия в различните браншове на ХВП, както и за опаковки, опаковъчни материали, машини и апарати за ХВП., търговци на едро и дребно

Участниците в конференцията получават сертификат

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Име и фамилия ……………………………………………………..…ЕГН………………….................

Месторабота …………............................................бранш.....................

Длъжност.....………..... град………………………ул.№……………………………………Тел…………..................

Данни за фактура:Адрес:........................ ........................................ЕИК по ЗДДС…...................

М.О.Л. ………………….…………….......................

Декларирам, че предоставените от мен данни могат да бъдат използвани за регистрация на участието ми в Конференцията.

Дата ……………………                                                       Подпис:........................................

Тази заявка следва да се изпрати в срок до 18.02. 2019 г. на адрес:

София 1000, ул. Раковски 108, офис 408, Съюз по хранителна промишленост

УКАЗАНИЯ

1. Заявката за участие съгласно приложения формуляр се изпраща в срок до 18.02. 2019 г. заедно с копие от платежното нареждане за преведена такса. Те се приемат по телефон, факс или e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2. Таксата за участие е 50 лв. , без ДДС.

- за редовни членове на СХП такса участие е 40 лв. без ДДС

-   научни работници, преподаватели от учебни заведения, аспиранти, студенти и ученици

                 не плащат такса за участие

-          В таксата са включени материалите за участниците, кафе-паузи и закуска.

3. Регистрацията на участниците е на 22.02.19 год.от 9,00 до 10, 00 часа в Палата № 7 , Конферентна зала,

     в Международен Панаир Пловдив .

4. Занятията се провеждат в същата зала от 10,00 до 17,00 часа на 22.02.2019 г.

ТАКСА УЧАСТИЕ се превежда по сметка на:                                                 АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:                                                                             

Съюз по хранителна промишленост                                                           Съюз по хранителна промишленост

„Юробанк България” ФЦ София Окръг                                                             София 1000, ул. Раковски 108, офис 408

BIC код: BPBIBGSF                                                                                                  Тел/Факс: (02) 987-47-44,                                  

IBAN: BG 05BPBI 7942 1019 1562 01                                                                  инж. Бургуджиева, GSM 0888 72 24 82;  
                                                                                                                                   e-mail:
ufi_sb@abv.bg

Labor
banner2 - месомания
BELLA
TUV