Изберете език:

                                                                                                                                                                                       

     СЪЮЗ ПО ХРАНИТЕЛНА   ПРОМИШЛЕНОСТ                                                          

  

ПОКАНА

Национален двудневен научно - практически курс

ЗАВЪТРЕШНИОДИТОРИ

IFS (INTERNATIONAL FOOD STANDARD ) -ISSUE 8

МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА ХРАНИТЕ  ,ВЕРСИЯ 8

BRC-GLOBAL STANDARD   FOR FOOD SAFETY, ISSUE 9

/ГЛОБАЛЕН СТАНДАРТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, ВЕРСИЯ 9

6 и 7. март . 2024 год

Гр. София

ТЕМИ:

  • Вътрешен одит на системите за управление на безопасността на храните –по изискванията на FSSC 22000/ISO 22002 (FoodSafetySystemCertification), ver.6
  • Запознаванесъсстандартите IFS (INTERNATIONAL FOOD STANDARD ) ver.8 и BRC-GLOBAL STANDARD   FOR FOOD SAFETY ver.9

Целта на курса:

Представяненастандарта   FSSC 22000/ISO 22002 (Food Safety System Certification),

Този нов международен стандарт е създаден, за да отговори на изискванията за право на продажба и доставки в големите търговски вериги. Сертификатите за съответствие с FSSC 22000 се приемат от големите търговски вериги, напр. МЕТРО и др.Подготовката на специалисти от фирмите от хранителната верига по горепосочените дейности е необходима за етапите на внедряване, поддържане и одитиране на системата за управление на качество и безопасност.

       Курсът е предназначенза ръководители на фирми и служители, които отговарят за изграждане и/или поддържане на системите и документацията за управление на безопасността и качеството на храните във фирми и предприятия, които произвеждат и продават храни и напитки, складове за храни, специалисти от вериги хотели и ресторанти, консултантски фирми .

При завършване на курса се провежда тест за оценка на познаване и владеене на материала от всеки участник, като успешно преминалите курса получават Сертификат за успешно завършено обучение.

2. ПРОГРАМА НА КУРСА

Основни теми

 

I. Изисквания на базовите програми- предпоставки за осигуряване на хигиена и безопасност във фирма, произвеждаща храни във връзка с изискванията на стандарти за безопасност на храни.

ІI . Основни изисквания и въведение в ISO 22000:2005

  1. Основи на системите за управление на безопасността на храните (СУБХ).                         Хранителна верига.

          

ІII. Осигуряване проследимостта на храните

         Лекция и Упражнения – групова работа

IV. Изисквания на ISO 19011/2018 и ISO 22005 към одиторите

             1.Теория на одитите, видове одити.

             2. Изисквания към провеждане и документиране на одити. Резултати от одити.

             3. Разработване на документи и одитиране на разработени документ

             4. Упражнения – групова работа

V.Изисквания и процедури за IFS и BRC- стандартите

Лектор: инж. Константин Кръстев – Ръководител на Органа за Сертификация на Системи за Управление Водещ одитор BRC, FSSC, ISO 22000 ТЮФ Рейнланд България ЕООД

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ - 6 и 7.03.2024, гр.София

Име и фамилия ……………………………………………………......................................

ЕГН………………………………………………E- mail…………………………………….

Месторабота…………………………………, бранш....................., Длъжност.....…………..

П.Код………… град……………………… ул.№…………………………………Тел………..........

Данни за фактура: Адрес…………………ИН по ЗДДС.................................................... М.О.Л. …………….…………….

Декларирам, че предоставените от мен данни могат да бъдат използвани за регистрация на участието ми в обучението

Дата ……………………                                   Подпис:.........................................

Тази заявка следва да се изпрати в срок до 1.март .2024 г. по ел.път или на адрес:

София 1000, ул. Раковски 108, офис 408, Съюз по хранителна промишленост

УКАЗАНИЯ

1. Заявката за участие съгласно приложения формуляр се изпраща в срок до 1.03. 2024 г. заедно с копие от платежното нареждане за преведена такса.

-          Приемат се и заявки по телефон или факс, както и чрез e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">ufi_sb@abv.bg

2. Таксата за участие е 290 лв. без ДДС.Таксите по банков път се превеждат с ДДС

-          За редовни членове на СХП таксата за участие е 270 лв. без ДДС

-          В таксата са включени материалите за участниците, кафе-паузи и закуски, сертификати.

3. Регистрацията на участниците е на 6.03.24 год.от 9,00 до 9,45 часа на 4 етаж, офис 408

Занятията се провеждат в зала № 109 на 1 етаж, Дом на техниката ,ул.”Г.С.Раковски” 108 София

1 ден – от 10,00–17,00 часа с кафе-пауза (11,00-11,15) и обедна почивка (12,30-13,00). 2 ден – занятията започват от 9,00 и завършват в 17.00 часа, с две кафе-паузи
(11,00-11,15; 15,00-15,15 ч); обедна почивка (12,30 –13,00);

 

Сумите се превеждат по сметка:                                     АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:                                                                                 

Съюз по хранителна промишленост                      Съюз по хранителна промишленост

„Юробанк България” ФЦ София Окръг                   София 1000, ул. Раковски 108, офис 408

BIC код: BPBIBGSF                                                         Тел/Факс: (02) 987-47-44,                                  

IBAN: BG 05BPBI 7942 1019 1562 01                           инж. Бургуджиева, GSM 0888 72 24 82;  
                                                                                             e-mail:
ufi_sb@abv.bg