Изберете език:

Съюз по хранителна промишленост -  София

 

 

 

 

П О К А Н А

за ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ за придобиване на Професионална квалификация по професията“Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”

 

СПЕЦИАЛНОСТ

 

“Производство и преработка на мляко и млечни продукти”

(трета квалификационна степен)

/ от 26.02 - 01.03.2024 год./

За да се подпомогнат производителите да изпълнят изискванията на Новия Закон за храните и поради големия интерес от страна на фирмите за тази специалност, Съюзът по хранителна промишленост към ФНТС организира това обучение.Според Закона за храните трябва:

Чл. 13. (1) В обект за производство на храни трябва да работи поне едно лице, наето по трудов договор, което има:

1. висше или средно специално образование в областта на хранително-вкусовата промишленост, или

     2. професионална квалификация по специалност в областта на хранително-вкусовата промишленост в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение, или

3. висше образование по специалност от професионално направление „Ветеринарна медицина“, или

4. висше образование по специалност от професионално направление „медицина“ или „фармация“, когато обектът е за производство на хранителни добавки, храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване, и храни по глава трета, раздел ІІ.

(2) Наемане на лице по трудов договор не се изисква, когато обектът се управлява от бизнес оператор, който отговаря на поне едно от изискванията по ал. 1.

Ние ви предлагаме професионално обучение с ускорен курс по т. 2, при следните условия:

СХП има издадена Лицензия от НАППО за провеждане на обучение по посочените специалности. Целта на обучението е специалистите от тези браншове за по-кратко време да придобият Свидетелство за завършено професионално обучение. Поради това, че програмата по това обучение е заложена с 480 часа, от които 220 часа теория и 260 часа практика, или това означава 6 месеца, СХП Ви предлага обучението да се проведе задочно, като за целта са планирани 2 / два/ модула , на които водещи специалисти от тези браншове ще ви запознаят с основните теми от образователния курс. Първият модул е само теория – 5 дневен, а вторият – практика и Държавен изпит по теория и практика.На всеки участник ще бъде раздаден учебен материал и програма, от които трябва да се подготвите за явяване на Държавен изпит пред Комисия за валидиране на неговите знания.

Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва

с  полагане на държавен изпит по теория и практика на професията.

Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат по национални

изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за

придобиване на квалификация по професията.

Обучението се провежда от квалифицирани преподаватели по специалността

Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална

квалификация се удостоверява със “Свидетелство за професионална

квалификация” по образец на МОН.

Желаещите за участие в обучението задължително трябва да имат завършено средно образование .

Първият модул на обучението ще се проведе на 26, 27, 28 , 29.02и 01. 03.2024 год. в Дом на техниката в София, ул. “Г.С.Раковски” № 108, 1 етаж, зала № 109.

Тогава ще бъде съобщена и датата за втория модул.

.Регистрацията е на 4 етаж, офис 408.

Присъствието на І -я модул на всички желаещи за участие в обучението е задължително.

         Продължителността на обучение е пет дни по 8 часа. Програмата включва теоретическа и практическа подготовка по различните модули.

Броят на участниците в курса не трябва да бъде повече от 10 човека и по-малко от 5човека. За останалите желаещи ще се организира следващ курс за обучение.

Записването в курса става по реда на пристигане на заявките!

 

          Курсът ще започне на 26февруари .2024 год. Заниманията ще се провеждат в
Дом на техниката, гр. София, ул.”Г.С.Раковски” 108,
1 етаж, зала № 109

 

Регистрацията на участниците е на 26.02.2024 год. от 9,00 до 10,00 часа в офис 408, 4 етаж , а откриването на курса е от 10,00 ч. същия ден.

     Цената за един участник е 590 лева, освободена от ДДС и в нея са включени всички разходи по провеждане на обучението – теория и практика, учебни материали,материали за практическите занятия, разходи за Държавния изпит и издаване на Свидетелствата за завършен курс за професионална квалификация, кафе-паузи .

По време на обучението курсистите могат да ползват хотел “Славянска беседа”-

тел. 02/ 988-04-41; по предварителна заявка. Участниците сами правят резервациите за спане на посочения телефон. В цената на курса не е включен хотелът.

Заявки за участие, с копие от платежно нареждане, се изпращат на адрес:

Съюз по хранителна промишленост                                 

София 1000, ул. Раковски 108, офис 408                             
Тел./факс: 02/ 987-47-44                                                            

GSM: 0888 /72 24 82 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.                    

Инж. Соня Бургуджиева                                                  

                                                                                       

                                                Сумите се превеждат по сметка:

Банкова сметка на Съюз по хранителна промишленост :                   

„Юробанк България” , ФЦ София Окръг                  

BIC код: BPBIBGSF                                                                                  

IBAN: BG 05BPBI 7942 1019 1562 01                      
                                                                                        

Копие от платежното нареждане и заявката с имената на участниците трябва да се изпратят
най-късно до 19.02.2024 г.

Таксите могат да се внесат и в деня на регистрацията, но само след предварителна уговорка.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ курс Мляко 26,27,28 и 29.февруари и 01 Март 2024

Име, презиме и фамилия ........................…………………………………………..…....................................... ЕГН…………………...... Месторабота …………………………………Длъжност.....………………........

П.Код………град………………………ул.№……………………………………Тел………….

Данни за фактура: Адрес:............................................................................................................

ИН по ЗДДС:   …………………       М.О.Л. ………………….…………….e-mail........................

Декларирам, че предоставените от мен данни могат да бъдат използвани за регистрация на участието ми в обучението!

Дата ……………………                                                       Подпис:.........................................