Изберете език:

                                                                                                                                                                                       

     СЪЮЗ ПО ХРАНИТЕЛНА   ПРОМИШЛЕНОСТ                                                          

  

ПОКАНА

Национален двудневен научно - практически курс

За одитори, контролни органи и фирми

ОБУЧЕНИЕ на ТЕМА

«ОПАКОВАНЕ НА ХРАНИ“

от 17.10. 2023 г. до 18.10.2023 г.

Дом на техниката - ет. 1, зала 109

ТЕМИ:

 

1.         Basicsofpackagingprinciplesandconcepts/ Основи на принципите и концепциите за опаковане

2.         Packaginglegislation, standards, andregulations/ Законодателство, стандарти и разпоредби за опаковане

3.         Packagingmaterialsmanufacturing/ Производство на опаковъчни материали

4.         Specificstopackagingoffood/feedproducts/ Специфика при опаковането на хранителни/фуражни продукти

5.         Quality/foodsafetycontrolandtesting/ Контрол и изпитване за осигуряване качеството/ безопасността на храните

6.         Printingprocessesandprintinginks/ Процеси при печат и използване на мастила –

7.         Packagingrecycling/ Рециклиране на опаковки

8.         Designofpackagingmaterials/ Проектиране на опаковъчни материали

 

Целта на курса:

Курсът основно е предназначен за одитори и контролни органи, които се занимават с

проблемите и контрола на всички видове опаковки и опаковъчни материали, предназначени за контакт с храни.

На курса също могат да присъстват ръководители на фирми и служители, които отговарят за изграждане и/или поддържане на системите и документацията за управление на безопасността и качеството на храните във фирми и предприятия, които произвеждат и продават храни и напитки, складове за храни, специалисти от вериги хотели и ресторанти, консултантски фирми .

 

В курса се разглеждат изискванията, заложени в стандарт ISO 22000.

Стандартът ISO 22000 може да бъде използван от всички преки и непреки участници по пътя на храните, независимо от техния размер или местоположение в света.Това включва производители на фуражи и селскостопански производители (животновъдство и/или зеленчукопроизводство), но и производители и преработватели, доставчици на услуги, оператори и подизпълнители, отговарящи за транспорта, съхранението и магазини за търговия на дребно и храни, както и организации, тясно свързани с този сектор, като производители на оборудване, опаковъчни материали, почистващи продукти, добавки и съставки.

 

 ISO 22000 носи доверие на вашите доставчици, клиенти и заинтересовани страни в хранителната верига. Той насърчава ефективната комуникация с тях, идентифицира потенциалните опасности и определя мерките, които трябва да бъдат взети за тяхното контролиране, когато те се появят.“

По време на курса ще бъдат представени изискванията към одиторите според стандарта   FSSC 22000 ,който съдържа изисквания към разработването, внедряването и сертифицирането на система за управление на безопасността на храните и е част от нормативните изисквания на Закона за храните .

Според този стандарт, процесът на квалификация на одитора трябва да премине и през обучение във връзка с опаковането на храни.

Затази квалификация обучаемия трябва да премине курс с минимум 30 часа за опаковъчните технологии и получи съответен сертификат от обучаващата организация , който отговаря на изискванията, определени от WPO Packaging. Това обучение щевключва темите, цитирани в началото на Поканата.

Преминалите курса получават на английски език

Сертификат за успешно завършено обучение

Всяка от посочените по-горе методични единици включват презентация, последвана от разработване и демонстриране на примери, възлагане на задачи на участниците и представяне и оценка на резултатите.

Лектори: д-р инж. Александър Петров и   инж. Майя Стойчева ИЦ АЛМИТЕСТ

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ - 17 и 18. 10 . 2023 г.

Име и фамилия ……………………………………………………......................................

ЕГН………………………………………………E- mail…………………………………….

Месторабота…………………………………, бранш....................., Длъжност.....…………..

П.Код………… град……………………… ул.№…………………………………Тел………..........

Данни за фактура: Адрес…………………ИН по ЗДДС.................................................... М.О.Л. …………….…………….

Декларирам, че предоставените от мен данни могат да бъдат използвани за регистрация на участието ми в обучението

Дата ……………………                                   Подпис:.........................................

Тази заявка следва да се изпрати в срок до 10.10.2023 г. по ел.път или на адрес:

София 1000, ул. Раковски 108, офис 408, Съюз по хранителна промишленост

УКАЗАНИЯ

1. Заявката за участие съгласно приложения формуляр се изпраща в срок до 10.10. 2023 г., а след потвърждение от страна на организаторите, се изпраща копие от платежното нареждане за преведена такса с ДДС.

-          Приемат се и заявки по телефон , както и чрез e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2. Таксата за участие е 380 лв. без ДДС.

-          За редовни членове на СХП таксата за участие е 350 лв. без ДДС.

-          В таксата са включени материалите за участниците , сертификати,закуски и кафе паузи

3. Регистрацията на участниците е на 17.10.2023 год.от 9,00 до 9,45 часа на 4 етаж, офис 408

Занятията се провеждат в зала № 109 на 1 етаж, Дом на техниката ,ул.”Г.С.Раковски” 108 София

1 ден – от 10,00–17,00 часа с кафе-пауза (11,00-11,15) и обедна почивка (12,30-13,00). 2 ден – занятията започват от 9,00 и завършват в 17.00 часа, с две кафе-паузи
(11,00-11,15; 15,00-15,15 ч); обедна почивка (12,30 –13,00);

 

Сумите се превеждат по сметка:                                      АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:                                                                                  

Съюз по хранителна промишленост                       Съюз по хранителна промишленост

„Юробанк България” ФЦ София Окръг                 София 1000, ул. Раковски 108, офис 408

BIC код: BPBIBGSF                                                 Тел/Факс: (02) 987-47-44,                                   IBAN: BG05BPBI 7942 1019 1562 01                       инж. Бургуджиева, GSM 0888 72 24 82;  
                                                                                         e-mail:
ufi_sb@abv.bg