Изберете език:

ПОКАНА

Десети национален симпозиум с международно участие

”Европейски и световни предизвикателства за българските производители на храни и напитки”

Теми :

ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ за Управление на качеството и

безопасността на храните, НОВИ ВЕРСИИ НА ISO 9001 И ISO22 000 ,

Стандарти за търговия с хранителни продукти- ВRC, IFS и др.

добавки в храниТЕ И хранителните добавки -

законодателни изисквания

ЕТИКЕТИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНА СТОЙНОСТ НА ХРАНИТЕ

Опаковки за хранителни продукти

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА официалнИЯ контрол НА ХРАНИТЕ

23 - 24 .10 . 2019 г.

Дом на науката и техниката , гр. София, ул. „Г.С. Раковски „ 108, зала № 4, ет.2

ЦЕЛ на симпозиума: Запознаване на участниците с актуалните проблеми, свързани с най-новите изисквания към производителите на храни, напитки, добавки, машини и др.

Практически упражнения и дискусия по всички въпроси, представляващи интерес за производителите от хранителния бранш относно проверки от контролните органи от Българските ведомства и ЕС.

Симпозиумът ще бъде полезен за собственици на фирми, управители, мениджъри по качеството, производствени и търговски директори на предприятия, вътрешни одитори, специалисти от производствени отдели, РЗИ и БАБХ, научни звена, заведения и други специалисти от предприятия в различните браншове на ХВП, както и за опаковки, опаковъчни материали, машини и апарати за ХВП., търговци на едро и дребно

Поканени лектори от България и чужбина

  

23 октомври , сряда , 2019 г. 12,00-18,00 часа

 

                  Добавки в храните и хранителни добавки – регулиране и съвременни законодателни изисквания. Изисквания при внос от трети страни в България                    

                                                       Лектор: от Дирекция „Граничен контрол” , БАБХ

 

                  Най-новите изисквания към опаковките за храни и напитки. Актуална информация

                                  Лектор: инж. Майя Стойчева, ИЦ Алмитест

                                                    

                  Законодателство, регламентиращо изискванията към   етикетиране на храните и представяне на хранителната информация   - нови аспекти при етикетиране на храни.

 

 

                  Енергийната стойност на храните – нормативни изисквания за определянето й.

 

                  Обучение и практически упражнения на тема етикетиране и енергийна стойност  

Лектор: Проф. Йордан Гогов  

 

                  Обмен на информация между участващите фирми, представяне на изготвените етикети и изчислени енергийни стойности от представители на различните групи                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                   

18,30 - Вечеря с колеги по желание

24 октомври , четвъртък , 2019 г.            9,00 -16,30 часа

                  Преглед на интегрирани системи за управление на качеството и безопасността на храните: нови версии на ISO 9001 и ISO22000.

                  Стандарти за търговия с храни: BRC, IFS и др.

                       Лектори:   Надежда Василева и инж.Кирил Нинчев, външни одитори

                  Как да защитим системата си за самоконтрол пред контролните органи ?

                                                                                           Лектор от БАБХ

Кръгла маса с въпроси към лекторите в симпозиума

Закриване на семинара и раздаване на сертификатите

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Име и фамилия …………………………………………………….

Месторабота …………............................................бранш..........Длъжност.....……….....

П.Код………град………………………ул.№……………………………………Тел………….

Данни за фактура: адрес: град………………………ул.№……………………………………

ЕИК …………………......................................М.О.Л. ………………….…………….

Дата ……………………                                                       Подпис:.........................................

Тази заявка следва да се изпрати в срок до 18.10. 2019 г. на адрес:

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или София 1000, ул. Раковски 108, офис 408,Съюз по хранителна пром

УКАЗАНИЯ

1. Заявката за участие съгласно приложения формуляр се изпраща в срок до 18.10. 2019 г. заедно с копие от платежното нареждане за преведена такса. Те се приемат по телефон, факс или e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2. Таксата за участие е 80 лв. , без ДДС.

- за редовни членове на СХП такса участие е  60 лв. без ДДС

-  инспектори от БАБХ, научни работници, преподаватели от учебни заведения, аспиранти, студенти и ученици не плащат такса за участие.

-   В платената такса са включени материалите за участниците, кафе-паузи и закуски.

3. Регистрацията на участниците е на 23.10.19 год.от 12,00 до 12, 30 часа в зала № 4 ,ет.2

Дом на техниката, гр. София, ул. Г С Раковски 108

4. Занятията се провеждат в същата зала от 12,30 до 17,00 часа на 23.10.2019 г. и

   от 9 ,00 до 16,00 часа на 24.10.2019 г.

ТАКСА УЧАСТИЕ се превежда по сметка на:            АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:                                                                             

Съюз по хранителна промишленост                      Съюз по хранителна промишленост

„Юробанк България” ФЦ София Окръг                    София 1000, ул. Раковски 108, офис 408

BIC код: BPBIBGSF                                                          Тел/Факс: (02) 987-47-44,                                  

IBAN: BG 05BPBI 7942 1019 1562 01                         инж. Бургуджиева, GSM 0888 72 24 82;  
                                                                                             e-mail:
ufi_sb@abv.bg