Изберете език:

Съюз по хранителна промишленост                         

          БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ  

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ                                               

 

ПОКАНА

Осми национален симпозиум с международно участие

”Европейски и световни предизвикателства за българските производители на храни и напитки”

Теми :

ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ

Стандарти за търговия с хранителни продукти- ВRC, IFS и др.

хранителните добавки и добавки в храни-

ВРЕДНИ или полезни,изисквания

ЕТИКЕТИРАНЕ, ЕНЕРГИЙНА СТОЙНОСТ НА ХРАНИТЕ

Опаковки за хранителни продукти

зАКОН ЗА ХРАНИТЕ,официален контрол –

най- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

12,13 .10 . 2017 г.

Дом на науката и техниката , гр. София,  ул. „Г.С. Раковски „ 108, зала № 3, ет.2

 

ЦЕЛ на симпозиума: Запознаване на участниците с актуалните проблеми, свързани с най-новите изисквания към производителите на храни, напитки, добавки, машини и др.

Практически упражнения и дискусия по всички въпроси, вълнуващи производителите от хранителния бранш относно проверка от контролните органи от Българските ведомства и ЕС.

Участници:Семинарът ще бъде полезен за собственици на фирми, управители, мениджъри по качеството, производствени и търговски директори на предприятия, вътрешни одитори, специалисти от производствени отдели, РЗИ и БАБХ, научни звена, заведения и други специалисти от предприятия в различните браншове на ХВП, както и за опаковки, опаковъчни материали, машини и апарати за ХВП., търговци на едро и дребно

Поканени лектори от България и чужбина

  

12  октомври , четвъртък ,  2017 г. 12,00 часа

 

                  Хранителни добавки и добавки в храни – регулиране и съвременни законодателни изисквания.

        

                  Изисквания за Вноса и освобождаването на хранителни добавки и добавки в храни в България

                                                          Лектор от Дирекция „Граничен контрол”  , БАБХ

                  Енергийната стойност на храните – нормативни изисквания за определянето й.

                                                                                Проф. Йордан Гогов

                  Законодателство, регламентиращо изискванията към   етикетиране на храните и представяне на хранителната информация   - нови аспекти при етикетиране на храни.

                  Обучение и практически упражнения на тема етикетиране и енергийна стойност      

                                                                                                                                                                                                                                                       

 18,30  -  Вечеря с колеги

13  октомври , петък ,  2017 г. 9,00  часа

9:00   Обучение и практически упражнения на тема етикетиране и енергийна стойност

                  Изисквания към оценката на риска. Проследимост. Запознаване със стандартите, създадени и прилагани от търговските вериги в ЕС – ВRC, IFS и др. за търговия в различните европейски държави и в България.Преход на СУБХ към IFS

                            Надежда Василева, ръководител направление СУБХ, TUV Reinland  България

                  Как да защитим системата си за самоконтрол пред контролните органи и най-актуалното за новия Закон за храните?

                                                                                            Лектор от  БАБХ и МЗХ

Обмен на информация между участващите фирми, представяне на изготвените етикети и изчислени енергийни стойности от представители на различните групи

Кръгла маса -  въпроси към поканените лектори  -

Проф.д-р Веселка Дулева,проф. д-р Йордан Гогов ,

инж. Майя Стойчева, Надежда Василева ,Експерти от  БАБХ , МЗХГ , МЗ и др.

Закриване на семинара и раздаване на сертификатите

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Име и фамилия  ……………………………………………………..…ЕГН…………………......

Месторабота …………............................................бранш..........Длъжност.....……….....

П.Код………град………………………ул.№……………………………………Тел………….

           БУЛСТАТ …………………......................................М.О.Л. ………………….…………….

Дата ……………………                                                        Подпис:.........................................

Тази заявка следва да се изпрати в срок до  11.10. 2017 г. на адрес:

e-mailТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  или София 1000, ул. Раковски 108, офис 408,Съюз по хранителна пром

УКАЗАНИЯ

1. Заявката за участие съгласно приложения формуляр се изпраща в срок до 06.10. 2017 г.  заедно с копие от платежното нареждане за преведена такса. Те се приемат по телефон, факс или e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2. Таксата за участие е  120 лв. , без ДДС.

-  за редовни членове на СХП такса участие е   100 лв. без ДДС

-  инспектори от БАБХ, научни работници, преподаватели  от учебни заведения, аспиранти, студенти и ученици  не плащат такса за участие.

-   В платената такса са включени материалите за участниците, вечеря с колеги, кафе-паузи и закуски.

3. Регистрацията на участниците е на 11.10.17 год.от 12,00 до 12, 30 часа  в зала №3 ,ет.2

Дом на техниката, гр. София, ул. Г С Раковски 108

4. Занятията се провеждат в същата зала от 12,30 до 17,00  часа на 12.10.2017 г. и

   от 9 ,00 до 16,00  часа на 13.10.2017 г.

ТАКСА УЧАСТИЕ се превежда по сметка на:              АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:                                                                             

 Съюз по хранителна промишленост                        Съюз по хранителна промишленост

„Юробанк България” ФЦ  София Окръг                     София 1000, ул. Раковски 108, офис 408

BIC код: BPBIBGSF                                                           Тел/Факс: (02) 987-47-44,                                  

IBANBG 05BPBI 7942 1019 1562 01                           инж. Бургуджиева,  GSM 0888 72 24 82;  
                                                                                              e-mail:
ufi_sb@abv.bg