Изберете език:

Съюз по хранителна промишленост към ФНТС София

 

 

 

 

П О К А Н А

за ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ за придобиване на Професионална квалификация по професията“Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”

 

 СПЕЦИАЛНОСТ 

 

“Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи”

(трета квалификационна степен)

/ от 17.06. -  21.06.2017 год./

В град КНЕЖА

За да се подпомогнат производителите да изпълнят изискванията на Закона за храните и

поради големия интерес от страна на фирмите в този бранш,  Съюзът по хранителна промишленост към ФНТС организира и  през тази година  обучението.

Според Закона за храните, чл 23. (2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2003 г., в сила от 1.01.2005 г.) във всеки обект за производство на храни трябва да работи лице, назначено по трудов договор, което притежава висше или средно специално образование в областта на хранителната промишленост или има придобита квалификация в същата област по Закона за занаятите. Не се изисква назначаване на специалист, ако лицето по чл. 14, ал. 1, т. 6 отговаря на това условие.

СХП има издадена Лицензия от НАППО за провеждане на обучение по посочените специалности. Целта на обучението е специалистите от тези браншове за по-кратко време да придобият Свидетелство за завършено професионално обучение. Поради това, че програмата по това обучение е заложена с 960 часа, от които 379 часа теория и 581 часа практика, или това означава 6 месеца, СХП  Ви предлага обучението да се проведе задочно, като за целта са планирани 2 два модула по 5 / пет/ дни, на които водещи специалисти от тези браншове ще ви запознаят с основните теми от образователния курс. На всеки участник ще бъде раздаден учебен материал, от който трябва да се подготвите за явяване на Държавен изпит пред Комисия.

-          Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавен изпит по теория и практика на професията за валидиране  знанията на участниците.

-          Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.

-          Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със “Свидетелство за професионална квалификация” по образец на МОН.

Желаещите за участие в обучението задължително трябва да имат завършено средно образование или 10 клас на професионална гимназия.

Първия модул на обучението ще се проведе на  17 , 18, 19 , 20  и 21. юни . 2017 год.

  в гр. КНЕЖА, на адрес:  ул. „ Солун” № 11, в административната сграда на ЕТ”Светлин Илчовски”.

 Тогава ще  бъдат определени датите за практиката в следващия модул и за Държавния изпит.

Присъствието на I - я модул на всички желаещи за участие в обучението е задължително.

          Продължителността на обучение е пет  дни по 8 часа. Програмата включва теоретическа и практическа подготовка по различните модули.

Броят на участниците в курса не трябва да бъде повече от 12 и не по-малко от 6 човека. За останалите желаещи ще се организира следващ курс за обучение.

Записването в курса става по реда на пристигане на заявките!

            Курсът ще започне на 17.06.2017 от 11,00 ч. Заниманията ще се провеждат на адрес: гр.Кнежа,  ул. „ Солун” № 11 , в административната сграда на ЕТ”Светлин Илчовски”.

Регистрацията на участниците е на 17.06.2017 год. от 10,00 до 11,00 часа, в гр. Кнежа на същия адрес , а откриването  на курса е от 11,00 ч. същия ден.

Цената за един участник е 550 лева / таксата за професионално обучение е освободена от ДДС/ и в нея са включени всички разходи по провеждането на обучението – теория и практика, учебни материали, разходи за Държавния изпит и издаване на Свидетелствата за завършен курс за професионална квалификация, кафе-паузи и закуски за първия модул. Курсът ще се формира по реда на постъпващите заявки.

             В цената на курса не е включен хотела.

Заявки за участие, с копие от платежно нареждане, се изпращат на адрес:

Съюз по хранителна промишленост                                   

София 1000, ул. Раковски 108, офис 408                              
Тел./факс: 02/ 987-47-44                                                            

GSM: 0888 /72 24 82 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.                     

Инж. Соня Бургуджиева                                                    

                                                                                             

Сумите се превеждат по сметка:

 

 на Съюз по хранителна промишленост  :                      

„Юробанк България” , ФЦ  София Окръг                  

BIC код: BPBIBGSF                                                                                  

IBANBG 05BPBI 7942 1019 1562 01                        
                                                                                         

Копие от платежното нареждане и заявката с имената на участниците трябва да се изпратят
най-късно до 12. 06. 2017 г.

Таксите могат да се внесат и в деня на регистрацията, но само след предварителна уговорка.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Име, презиме и фамилия ........................…………………………………………..…....................................... ЕГН…………………...... Месторабота …………………………………Длъжност.....………………........

П.Код………град………………………ул.№……………………………………Тел………….

Данни за фактура: Адрес на регистрация..............................................................................................

ИН по ЗДДС:……………........................М.О.Л. ………………….…………….e-mail........................

Дата ……………………                                                        Подпис:.........................................