Изберете език:

     

ПОКАНА

за

Национален двудневен научно - практически  курс

« ВЪВЕЖДАНЕ и ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ НА HACCP СИСТЕМИ

/ Codex Alimentarius- CAC 1,   ISO 22000 иFSSC 22000/ISO 22002

15 и 16 . юни . 2017 год

ТЕМИ:

      

  •     Основни принципи на НАССР системата – разработване, въвеждане и одитиране. Основни изисквания  на CodexAlimentarius
  • Вътрешен одит на системите за управление на безопасността на храните  –по изискванията на FSSC 22000/ISO 22002 (FoodSafetySystemCertification),
  • Общи принципи и прилагане на законодателството (R – 178/2002 & ISO 22005) в областта и за осигуряване на проследимост на храните

 

Гр. КНЕЖА

Целта на курса:

Запознаване на участниците с  НАССР системата -  разработване и внедряване на Системи за управление на безопасността на храните, основани на анализ на опасностите и контрол на критичните точки ,  одитирането й, управлението на документи. Представяне на стандарта   FSSC 22000/ISO 22002 (FoodSafetySystemCertification), който съдържа изисквания на два стандарта:  ISO 22000  и ISO22002-1. ISO 22000 съдържа изисквания към разработването, внедряването и сертифицирането на система за управление на безопасността на храните и е част от нормативните изисквания на Закона за храните /чл.39 от Преходните и заключителни разпоредби/

ISO 22002-1 съдържа изисквания за изпълнението на базовите програми- предпоставки, които са обект на т. 7.2 от системата за управление на безопасността на храните.

Този нов международен стандарт е създаден, за да отговори на изискванията за право на продажба и доставки в големите търговски вериги.Сертифицирането по този стандарт може да замени сертификатите, които се изискват досега от веригите: IFSVersion 6 , BRCFood.

 Сертификатите за съответствие с FSSC 22000 се приемат от големите търговски вериги, напр. МЕТРО, ЛИДЛ и др.Подготовката на специалисти от фирмите от хранителната верига  по горепосочените дейности е необходима за етапите на внедряване, поддържане и одитиране на НАССР системата.

        Курсът е предназначен за ръководители на фирми и служители, които отговарят за изграждане и/или поддържане на системите и документацията за управление на безопасността и качеството на храните във фирми и предприятия, които произвеждат и продават храни и напитки, складове за храни, специалисти от вериги хотели и ресторанти, консултантски фирми .

При завършване на курса се провежда тест за оценка на познаване и владеене на  материала от всеки участник, като успешно преминалите курса получават

Сертификат за успешно завършено обучение

2. ПРОГРАМА НА КУРСА

Основни теми

I Хигиенна система във фирма, произвеждаща храни във връзка с изискванията за одитиране

          1. Основни изисквания на CodexAlimentarius.

          2. Основни принципи на НАССР системата – разработване, въвеждане и одитиране

           3. Упражнения – групова работа

II. Изисквания на базовите програми- предпоставки за осигуряване на хигиена и безопасност във фирма, произвеждаща храни във връзка с изискванията на FSSC 22000.     Актуализация на методите и верификация

ІІI . Основни изисквания и въведение в ISO 22000:2005

           1. Основи на системите за управление на безопасността на храните (СУБХ).                         Хранителна верига.

           2. ISO 22000:2005 – Принципи и практика. Необходима документация.

ІV. Осигуряване проследимостта на храните

              Лекция и  Упражнения – групова работа

 V.  Изисквания на ISO 19001  и ISO 22003 към одиторите

              1.Теория на одитите, видове одити.

              2. Изисквания към провеждане и документиране на одити. Резултати от одити.

              3. Разработване на документи и одитиране на разработени документ

4. Упражнения – групова работа

Всяка от посочените по-горе методични единици включват презентация, последвана от разработване и демонстриране на примери, възлагане на задачи на участниците и представяне и оценка на резултатите.

Лектор:    инж.Кирил Нинчев, външен одитор 

                

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Име и фамилия  ……………………………………………………..… ЕГН……………….

ЕГН………………………………………………E- mail…………………………………….

Месторабота…………………………………, бранш....................., Длъжност.....…………..

П.Код………… град……………………… ул.№…………………………………Тел………..........

Дан.№ ……………… БУЛСТАТ ………………… М.О.Л. …………….…………….

Дата ……………………                                     Подпис:.........................................

Тази заявка следва да се изпрати в срок до  12.юни .2017 г.

УКАЗАНИЯ

1. Заявката за участие съгласно приложения формуляр се изпраща в срок до 12.06. 2017 г.  заедно с копие от платежното нареждане за преведена такса.

-          Приемат се и заявки по телефон или факс, както и чрез e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2. Таксата за участие е 280 лв. без ДДС,  336 лв.  с ДДС

-          За редовни членове на СХП таксата за участие е 250 лв. без ДДС, 300 лв. с ДДС

-          В таксата са включени материалите за участниците, кафе-паузи и закуски, сертификати.

3. Регистрацията на участниците е на 15.06.17 год.от 9,00 до 9,45 часа в

 гр. Кнежа и  занятията също се провеждат в град  КНЕЖА, на адрес:

 ул. „ Солун” № 11 , в административната сграда на ЕТ”Светлин Илчовски”.

 

1 ден – от 10,00–17,00 часа с кафе-пауза (11,00-11,15) и обедна почивка (12,30-13,00). 2 –я  ден занятията започват от 9,00 и  завършват в 17.00 часа, с две кафе-паузи
(11,00-11,15; 15,00-15,15 ч); обедна почивка (12,30 –13,00);

Сумите се превеждат по сметка:                                      АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:                                                                                 

Съюз по хранителна промишленост                        Съюз по хранителна промишленост

„Юробанк България” ФЦ  София Окръг                   София 1000, ул. Раковски 108, офис 408

 BIC код: BPBIBGSF                                                   Тел/Факс: (02) 987-47-44,                                   

IBAN:  BG05BPBI 7942 1019 1562 01                        инж. Бургуджиева,  GSM 0888 72 24 82;  
                                                                                         e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.